Trailer (The Assassin)


Title: The Emperor and the Assassin Trailer (The Assassin)
Description: In pre-unified China, the King of Qin sends his concubine to a rival kingdom to produce an assassin for a political plot, but as the king's cruelty mounts she finds her loyalty faltering.
Related Titles: The Emperor and the Assassin
Related Names:Li Gong, Kaige Chen, Haifeng Ding, Yongfei Gu, Xuejian Li, Xiaohe Lü, Changjiang Pan, Zhou Sun, Zhiwen Wang, Fengyi Zhang, Benshan Zhao, Xun Zhou
Content Rating:Not Rated
Video URL: http://www.imdb.com/video/screenplay/vi3516203289/
Courtesy of:Screenplay, Inc.