Trailer (Escaflowne)


Title: Escaflowne: The Movie Trailer (Escaflowne)
Description: A grim retelling of the television series "The Vision of Escaflowne".
Related Titles: Escaflowne: The Movie
Related Names:Kazuki Akane, Trevor Devall, Brian Dobson, Mayumi Iizuka, Yôko Kanno, Shin'ichirô Miki, Masahiko Minami, Hajime Mizoguchi, Jôji Nakata, Ikue Ohtani, Maaya Sakamoto, Tomokazu Seki, Minoru Takanashi, Minami Takayama, Kôji Tsujitani, Masuo Ueda, Ryôta Yamaguchi, Toyoyuki Yokohama, Inon Zur, Kazuki Sekine, Kazunori Okeda, Yoshiyuki Takei
Content Rating:Not Rated
Video URL: http://www.imdb.com/video/screenplay/vi1575289113/
Courtesy of:Screenplay, Inc.