Trailer


Title: Shadow Magic Trailer
Description: US Home Video Trailer from Sony
Related Titles: Shadow Magic
Related Names:Chuang Cheng, Qingzhuo Fang, Jared Harris, Ann Hu, Bin Li, Yusheng Li, Peiqi Liu, Liping Lü, Qi Mu, Jingming Wang, Yu Xia, Yufei Xing, Yukui Zhang, Zhongwei Zheng
Content Rating:Not Rated
Video URL: http://www.imdb.com/video/screenplay/vi1015480601/
Courtesy of:Screenplay, Inc.