Trailer


Title: City of Life and Death Trailer
Description: A dramatization of the rape of Nanking in 1937.
Related Titles: City of Life and Death
Related Names:Chuan Lu, Yuanyuan Gao, Hideo Nakaizumi, Ye Liu, Wei Fan, Ryu Kohata, Yiyan Jiang
Content Rating:Not Rated
Video URL: http://www.imdb.com/video/imdb/vi3417376537/