IMDb > "Kamen Teacher" (2013) > Episodes cast

Episodes cast for
"Kamen Teacher" (2013) More at IMDbPro »

Season: 1
Year: 2013


Season 1


Season 1, Episode 1: Episode #1.1

6 July 2013

Taisuke Fujigaya ... Araki
Aya Ômasa ... Miki
Fûma Kikuchi ... Kinzo
Ayano Fujisawa ... Ayumi
Yûta Kishi ... Shishimaru
Taiga Kyômoto ... Pon
Jesse Lewis ... Keigo
Kôki Maeda ... Kotaro (as Koki Maeda)
Naomasa Musaka ... Kobayashi
Kôtarô Shiga ... Sugawara
Seika Taketomi ... Kanako kondo
Ryôichi Tsukada
Shintarô Yamada ... Shusaku
Maika Yamamoto ... Saeko
Shuntarô Yanagi ... Ryota
Ryû Nakatani
Atsushi Shiina
Shô Takada
Rise Yukinaka

Season 1, Episode 2: Episode #1.2

13 July 2013

Taisuke Fujigaya ... Araki
Aya Ômasa ... Miki
Fûma Kikuchi ... Kinzo
Ayano Fujisawa ... Ayumi
Yûta Kishi ... Shishimaru
Taiga Kyômoto ... Pon
Jesse Lewis ... Keigo
Kôki Maeda ... Kotaro (as Koki Maeda)
Naomasa Musaka ... Kobayashi
Kôtarô Shiga ... Sugawara
Seika Taketomi ... Kanako kondo
Ryôichi Tsukada
Shintarô Yamada ... Shusaku
Maika Yamamoto ... Saeko
Shuntarô Yanagi ... Ryota
Atsushi Shiina

Season 1, Episode 3: Episode #1.3

20 July 2013

Taisuke Fujigaya ... Araki
Aya Ômasa ... Miki
Fûma Kikuchi ... Kinzo
Ayano Fujisawa ... Ayumi
Yûta Kishi ... Shishimaru
Taiga Kyômoto ... Pon
Jesse Lewis ... Keigo
Kôki Maeda ... Kotaro (as Koki Maeda)
Naomasa Musaka ... Kobayashi
Kôtarô Shiga ... Sugawara
Seika Taketomi ... Kanako kondo
Ryôichi Tsukada
Shintarô Yamada ... Shusaku
Maika Yamamoto ... Saeko
Shuntarô Yanagi ... Ryota
Atsushi Shiina

Season 1, Episode 4: Episode #1.4

27 July 2013

Taisuke Fujigaya ... Araki
Aya Ômasa ... Miki
Fûma Kikuchi ... Kinzo
Ayano Fujisawa ... Ayumi
Yûta Kishi ... Shishimaru
Taiga Kyômoto ... Pon
Jesse Lewis ... Keigo
Kôki Maeda ... Kotaro (as Koki Maeda)
Naomasa Musaka ... Kobayashi
Kôtarô Shiga ... Sugawara
Seika Taketomi ... Kanako kondo
Ryôichi Tsukada
Shintarô Yamada ... Shusaku
Maika Yamamoto ... Saeko
Shuntarô Yanagi ... Ryota
Atsushi Shiina

Season 1, Episode 5: Episode #1.5

3 August 2013

Taisuke Fujigaya ... Araki
Aya Ômasa ... Miki
Fûma Kikuchi ... Kinzo
Ayano Fujisawa ... Ayumi
Yûta Kishi ... Shishimaru
Taiga Kyômoto ... Pon
Jesse Lewis ... Keigo
Kôki Maeda ... Kotaro (as Koki Maeda)
Naomasa Musaka ... Kobayashi
Kôtarô Shiga ... Sugawara
Seika Taketomi ... Kanako kondo
Ryôichi Tsukada
Shintarô Yamada ... Shusaku
Maika Yamamoto ... Saeko
Shuntarô Yanagi ... Ryota
Atsushi Shiina

Season 1, Episode 6: Episode #1.6

10 August 2013

Taisuke Fujigaya ... Araki
Aya Ômasa ... Miki
Fûma Kikuchi ... Kinzo
Ayano Fujisawa ... Ayumi
Yûta Kishi ... Shishimaru
Taiga Kyômoto ... Pon
Jesse Lewis ... Keigo
Kôki Maeda ... Kotaro (as Koki Maeda)
Naomasa Musaka ... Kobayashi
Kôtarô Shiga ... Sugawara
Seika Taketomi ... Kanako kondo
Ryôichi Tsukada
Shintarô Yamada ... Shusaku
Maika Yamamoto ... Saeko
Shuntarô Yanagi ... Ryota
Atsushi Shiina

Season 1, Episode 7: Episode #1.7

17 August 2013

Taisuke Fujigaya ... Araki
Aya Ômasa ... Miki
Fûma Kikuchi ... Kinzo
Ayano Fujisawa ... Ayumi
Yûta Kishi ... Shishimaru
Taiga Kyômoto ... Pon
Jesse Lewis ... Keigo
Kôki Maeda ... Kotaro (as Koki Maeda)
Naomasa Musaka ... Kobayashi
Kôtarô Shiga ... Sugawara
Seika Taketomi ... Kanako kondo
Ryôichi Tsukada
Shintarô Yamada ... Shusaku
Maika Yamamoto ... Saeko
Shuntarô Yanagi ... Ryota
Yôsei Kaneda
Atsushi Shiina
Ryôko Yûi

Season 1, Episode 8: Episode #1.8

31 August 2013

Taisuke Fujigaya ... Araki
Aya Ômasa ... Miki
Fûma Kikuchi ... Kinzo
Ayano Fujisawa ... Ayumi
Yûta Kishi ... Shishimaru
Taiga Kyômoto ... Pon
Jesse Lewis ... Keigo
Kôki Maeda ... Kotaro (as Koki Maeda)
Naomasa Musaka ... Kobayashi
Kôtarô Shiga ... Sugawara
Seika Taketomi ... Kanako kondo
Ryôichi Tsukada
Shintarô Yamada ... Shusaku
Maika Yamamoto ... Saeko
Shuntarô Yanagi ... Ryota
Yôsei Kaneda
Atsushi Shiina
Ryôko Yûi

Season 1, Episode 9: Episode #1.9

7 September 2013

Taisuke Fujigaya ... Araki
Aya Ômasa ... Miki
Fûma Kikuchi ... Kinzo
Ayano Fujisawa ... Ayumi
Yûta Kishi ... Shishimaru
Taiga Kyômoto ... Pon
Jesse Lewis ... Keigo
Kôki Maeda ... Kotaro (as Koki Maeda)
Naomasa Musaka ... Kobayashi
Kôtarô Shiga ... Sugawara
Seika Taketomi ... Kanako kondo
Ryôichi Tsukada
Shintarô Yamada ... Shusaku
Maika Yamamoto ... Saeko
Shuntarô Yanagi ... Ryota
Masaki Miura
Atsushi Shiina

Season 1, Episode 10: Episode #1.10

14 September 2013

Taisuke Fujigaya ... Araki
Aya Ômasa ... Miki
Fûma Kikuchi ... Kinzo
Ayano Fujisawa ... Ayumi
Yûta Kishi ... Shishimaru
Taiga Kyômoto ... Pon
Jesse Lewis ... Keigo
Kôki Maeda ... Kotaro (as Koki Maeda)
Naomasa Musaka ... Kobayashi
Kôtarô Shiga ... Sugawara
Seika Taketomi ... Kanako kondo
Ryôichi Tsukada
Shintarô Yamada ... Shusaku
Maika Yamamoto ... Saeko
Shuntarô Yanagi ... Ryota
Keita Machida
Shûhei Nogae
Atsushi Shiina

Season 1, Episode 11: Episode #1.11

21 September 2013

Taisuke Fujigaya ... Araki
Aya Ômasa ... Miki
Fûma Kikuchi ... Kinzo
Ayano Fujisawa ... Ayumi
Yûta Kishi ... Shishimaru
Taiga Kyômoto ... Pon
Jesse Lewis ... Keigo
Kôki Maeda ... Kotaro (as Koki Maeda)
Naomasa Musaka ... Kobayashi
Kôtarô Shiga ... Sugawara
Seika Taketomi ... Kanako kondo
Ryôichi Tsukada
Shintarô Yamada ... Shusaku
Maika Yamamoto ... Saeko
Shuntarô Yanagi ... Ryota
Keita Machida
Shûhei Nogae
Atsushi Shiina

Season 1, Episode 12: Episode #1.12

28 September 2013

Taisuke Fujigaya ... Araki
Aya Ômasa ... Miki
Fûma Kikuchi ... Kinzo
Ayano Fujisawa ... Ayumi
Yûta Kishi ... Shishimaru
Taiga Kyômoto ... Pon
Jesse Lewis ... Keigo
Kôki Maeda ... Kotaro (as Koki Maeda)
Naomasa Musaka ... Kobayashi
Kôtarô Shiga ... Sugawara
Seika Taketomi ... Kanako kondo
Ryôichi Tsukada
Shintarô Yamada ... Shusaku
Maika Yamamoto ... Saeko
Shuntarô Yanagi ... Ryota
Keita Machida
Shûhei Nogae
Atsushi Shiina

You may add a new episode for this TV series by clicking the 'add episode' button