Photos

Add Image Add an image

Do you have any images for this title?

Edit

Cast

Episode cast overview:
Lyubomir Neikov ...
Rangel Chekanov
Krystjo Lafazanov ...
Yordan Lyutov
Hristo Garbov ...
Plamen Tsekov - Patso
Ruslan Maynov ...
Spas Lyutov
Nencho Ilchev ...
Otec Grigorii
Vasil Draganov ...
Radoslav Chekanov
Silvia Lulcheva ...
Slavka Lyutova
Albena Pavlova ...
Galabina Chekanova
Ivan Yurukov ...
Andrei Lyutov
Ivan Panayotov ...
Dimo Tsekov
Violeta Markovska ...
Mariya Chekanova
Eva Tepavicharova ...
Yovka Lyutova
Mina Markova ...
Yana Lyutova
Stoyanka Mutafova ...
Baba Mariyka
Edit

Storyline

Add Full Plot | Add Synopsis

Genres:

Comedy | Drama

Edit

Details

Release Date:

12 October 2011 (Bulgaria)  »

Company Credits

Show detailed on  »

Frequently Asked Questions

This FAQ is empty. Add the first question.

User Reviews

Contribute to This Page