IMDb > "Single Mothers" (2012) > Episodes cast

Episodes cast for
"Single Mothers" (2012) More at IMDbPro »

Season: 1
Year: 2012


Season 1


Season 1, Episode 1: Episode #1.1

23 October 2012

Yasuko Sawaguchi ... Nao kamimura
Wakana Sakai ... Mizue
Akira Hokuto ... Kumi

Shioli Kutsuna ... Yukino (as Shiori Kutsuna)
Seigo Agatsuma ... Dai
Moe Edamoto ... Hatsune
Maika Hara ... Asami
Midori Kanazawa ... Kindergarten head
Yukiko Maki ... Tsuruko
Rieko Miura ... Yukako
Reiko Tajima ... Masako kogure
Atsuko Takahata ... Toko Takasaka
Tetsuji Tanaka ... Aoyama
Gô Wakabayashi ... Kinji
Makiya Yamaguchi ... Oda
Kazuhiro Yamaji ... Takashi kamimura
Aiki Yamaoka ... Nazuna
Naho Yokomizo ... Ayano
Yûji ... Osuke kogure

Season 1, Episode 2: Episode #1.2

30 October 2012

Yasuko Sawaguchi ... Nao kamimura
Wakana Sakai ... Mizue
Akira Hokuto ... Kumi

Shioli Kutsuna ... Yukino (as Shiori Kutsuna)
Seigo Agatsuma ... Dai
Moe Edamoto ... Hatsune
Maika Hara ... Asami
Midori Kanazawa ... Kindergarten head
Yukiko Maki ... Tsuruko
Rieko Miura ... Yukako
Kensuke Sasaki
Reiko Tajima ... Masako kogure
Atsuko Takahata ... Toko Takasaka
Tetsuji Tanaka ... Aoyama
Gô Wakabayashi ... Kinji
Makiya Yamaguchi ... Oda
Kazuhiro Yamaji ... Takashi kamimura
Aiki Yamaoka ... Nazuna
Naho Yokomizo ... Ayano
Yûji ... Osuke kogure

Season 1, Episode 3: Episode #1.3

6 November 2012

Yasuko Sawaguchi ... Nao kamimura
Wakana Sakai ... Mizue
Akira Hokuto ... Kumi

Shioli Kutsuna ... Yukino (as Shiori Kutsuna)
Seigo Agatsuma ... Dai
Moe Edamoto ... Hatsune
Maika Hara ... Asami
Midori Kanazawa ... Kindergarten head
Yukiko Maki ... Tsuruko
Rieko Miura ... Yukako
Kensuke Sasaki
Reiko Tajima ... Masako kogure
Atsuko Takahata ... Toko Takasaka
Tetsuji Tanaka ... Aoyama
Gô Wakabayashi ... Kinji
Makiya Yamaguchi ... Oda
Kazuhiro Yamaji ... Takashi kamimura
Aiki Yamaoka ... Nazuna
Naho Yokomizo ... Ayano
Yûji ... Osuke kogure

Season 1, Episode 4: Episode #1.4

13 November 2012

Yasuko Sawaguchi ... Nao kamimura
Wakana Sakai ... Mizue
Akira Hokuto ... Kumi

Shioli Kutsuna ... Yukino (as Shiori Kutsuna)
Seigo Agatsuma ... Dai
Moe Edamoto ... Hatsune
Maika Hara ... Asami
Midori Kanazawa ... Kindergarten head
Yukiko Maki ... Tsuruko
Rieko Miura ... Yukako
Reiko Tajima ... Masako kogure
Atsuko Takahata ... Toko Takasaka
Tetsuji Tanaka ... Aoyama
Gô Wakabayashi ... Kinji
Makiya Yamaguchi ... Oda
Kazuhiro Yamaji ... Takashi kamimura
Aiki Yamaoka ... Nazuna
Naho Yokomizo ... Ayano
Yûji ... Osuke kogure

Season 1, Episode 5: Episode #1.5

20 November 2012

Yasuko Sawaguchi ... Nao kamimura
Wakana Sakai ... Mizue
Akira Hokuto ... Kumi

Shioli Kutsuna ... Yukino (as Shiori Kutsuna)
Seigo Agatsuma ... Dai
Moe Edamoto ... Hatsune
Maika Hara ... Asami
Midori Kanazawa ... Kindergarten head
Yukiko Maki ... Tsuruko
Rieko Miura ... Yukako
Reiko Tajima ... Masako kogure
Atsuko Takahata ... Toko Takasaka
Tetsuji Tanaka ... Aoyama
Gô Wakabayashi ... Kinji
Makiya Yamaguchi ... Oda
Kazuhiro Yamaji ... Takashi kamimura
Aiki Yamaoka ... Nazuna
Naho Yokomizo ... Ayano
Yûji ... Osuke kogure

Season 1, Episode 6: Episode #1.6

27 November 2012

Yasuko Sawaguchi ... Nao kamimura
Wakana Sakai ... Mizue
Akira Hokuto ... Kumi

Shioli Kutsuna ... Yukino (as Shiori Kutsuna)
Seigo Agatsuma ... Dai
Moe Edamoto ... Hatsune
Maika Hara ... Asami
Midori Kanazawa ... Kindergarten head
Tomoko Katsuhira
Yukiko Maki ... Tsuruko
Rieko Miura ... Yukako
Reiko Tajima ... Masako kogure
Atsuko Takahata ... Toko Takasaka
Tetsuji Tanaka ... Aoyama
Gô Wakabayashi ... Kinji
Makiya Yamaguchi ... Oda
Kazuhiro Yamaji ... Takashi kamimura
Aiki Yamaoka ... Nazuna
Naho Yokomizo ... Ayano
Yûji ... Osuke kogure

Season 1, Episode 7: Episode #1.7

4 December 2012

Yasuko Sawaguchi ... Nao kamimura
Wakana Sakai ... Mizue
Akira Hokuto ... Kumi

Shioli Kutsuna ... Yukino (as Shiori Kutsuna)
Seigo Agatsuma ... Dai
Moe Edamoto ... Hatsune
Maika Hara ... Asami
Midori Kanazawa ... Kindergarten head
Yukiko Maki ... Tsuruko
Rieko Miura ... Yukako
Reiko Tajima ... Masako kogure
Atsuko Takahata ... Toko Takasaka
Tetsuji Tanaka ... Aoyama
Gô Wakabayashi ... Kinji
Makiya Yamaguchi ... Oda
Kazuhiro Yamaji ... Takashi kamimura
Aiki Yamaoka ... Nazuna
Naho Yokomizo ... Ayano
Yûji ... Osuke kogure

Season 1, Episode 8: Episode #1.8

11 December 2012

Yasuko Sawaguchi ... Nao kamimura
Wakana Sakai ... Mizue
Akira Hokuto ... Kumi

Shioli Kutsuna ... Yukino (as Shiori Kutsuna)
Seigo Agatsuma ... Dai
Moe Edamoto ... Hatsune
Maika Hara ... Asami
Midori Kanazawa ... Kindergarten head
Yukiko Maki ... Tsuruko
Rieko Miura ... Yukako
Reiko Tajima ... Masako kogure
Atsuko Takahata ... Toko Takasaka
Tetsuji Tanaka ... Aoyama
Gô Wakabayashi ... Kinji
Makiya Yamaguchi ... Oda
Kazuhiro Yamaji ... Takashi kamimura
Aiki Yamaoka ... Nazuna
Naho Yokomizo ... Ayano
Yûji ... Osuke kogure

You may add a new episode for this TV series by clicking the 'add episode' button