Season: 1
Year: 2013


Season 1


Season 1, Episode 1: Episode #1.1

January 2013

Takao Ohsawa ... Aterui
Yuki Uchida ... Kana

Kazuki Kitamura ... More
Kyôko Enami ... Amaura (as Kyoko Enami)

Mieko Harada ... Suzu ohtomo
Ken Ishiguro ... Amahiko

Ayumi Itô ... Kotena
Masaomi Kondô ... Emperor
Shigeru Kôyama ... Akuto
Tokuma Nishioka ... Nuwashiko
Masahiro Takahashi ... Tamuramaro sakanoueno

Rin Takanashi ... Asato
Ren Ôsugi ... Azamaro

You may add a new episode for this TV series by clicking the 'add episode' button