IMDb > "Moteki" (2010) > Episodes cast

Episodes cast for
"Moteki" (2010) More at IMDbPro »

Season: 1
Year: 2010


Season 1


Season 1, Episode 1: Episode #1.1

16 July 2010

Mirai Moriyama ... Fujimoto Yukiyo
Maho Nonami ... Doi Aki

Hikari Mitsushima ... Nakashiba Itsuka
Rio Matsumoto ... Komiyama Natsuki

Rinko Kikuchi ... Hayashida Naoko
Masaaki Akahori

Hirofumi Arai ... Shimada Yuichi

Denden ... Yukiyo's father

Lily Franky ... Sumi-san (as Lily Frankie)
Kenta Hamano ... Omu Sensei
Mayumi Hori ... Shimada Yurie
Yuki Izumisawa ... 15-year old Yukiyo
Seijun Nobukawa ... Komiyama Motoki
Maki Shida ... Hayashida Yuma
Michiko Tomura ... Yukiyo's mother

Season 1, Episode 2: Episode #1.2

23 July 2010

Mirai Moriyama ... Fujimoto Yukiyo
Maho Nonami ... Doi Aki

Hikari Mitsushima ... Nakashiba Itsuka
Rio Matsumoto ... Komiyama Natsuki

Rinko Kikuchi ... Hayashida Naoko
Masaaki Akahori

Hirofumi Arai ... Shimada Yuichi

Denden ... Yukiyo's father

Lily Franky ... Sumi-san (as Lily Frankie)
Kenta Hamano ... Omu Sensei
Mayumi Hori ... Shimada Yurie
Yuki Izumisawa ... 15-year old Yukiyo
Seijun Nobukawa ... Komiyama Motoki
Maki Shida ... Hayashida Yuma
Michiko Tomura ... Yukiyo's mother

Season 1, Episode 3: Episode #1.3

30 July 2010

Mirai Moriyama ... Fujimoto Yukiyo
Maho Nonami ... Doi Aki

Hikari Mitsushima ... Nakashiba Itsuka
Rio Matsumoto ... Komiyama Natsuki

Rinko Kikuchi ... Hayashida Naoko
Masaaki Akahori

Hirofumi Arai ... Shimada Yuichi

Denden ... Yukiyo's father

Lily Franky ... Sumi-san (as Lily Frankie)
Kenta Hamano ... Omu Sensei
Mayumi Hori ... Shimada Yurie
Yuki Izumisawa ... 15-year old Yukiyo
Seijun Nobukawa ... Komiyama Motoki
Maki Shida ... Hayashida Yuma
Michiko Tomura ... Yukiyo's mother

Season 1, Episode 4: Episode #1.4

6 August 2010

Mirai Moriyama ... Fujimoto Yukiyo
Maho Nonami ... Doi Aki

Hikari Mitsushima ... Nakashiba Itsuka
Rio Matsumoto ... Komiyama Natsuki

Rinko Kikuchi ... Hayashida Naoko
Masaaki Akahori

Hirofumi Arai ... Shimada Yuichi

Denden ... Yukiyo's father

Lily Franky ... Sumi-san (as Lily Frankie)
Kenta Hamano ... Omu Sensei
Mayumi Hori ... Shimada Yurie
Yuki Izumisawa ... 15-year old Yukiyo
Seijun Nobukawa ... Komiyama Motoki
Maki Shida ... Hayashida Yuma
Michiko Tomura ... Yukiyo's mother

Season 1, Episode 5: Episode #1.5

13 August 2010

Mirai Moriyama ... Fujimoto Yukiyo
Maho Nonami ... Doi Aki

Hikari Mitsushima ... Nakashiba Itsuka
Rio Matsumoto ... Komiyama Natsuki

Rinko Kikuchi ... Hayashida Naoko
Masaaki Akahori

Hirofumi Arai ... Shimada Yuichi

Denden ... Yukiyo's father

Lily Franky ... Sumi-san (as Lily Frankie)
Kenta Hamano ... Omu Sensei
Mayumi Hori ... Shimada Yurie
Yuki Izumisawa ... 15-year old Yukiyo
Mayu Nagao
Seijun Nobukawa ... Komiyama Motoki
Maki Shida ... Hayashida Yuma
Michiko Tomura ... Yukiyo's mother

Season 1, Episode 6: Episode #1.6

20 August 2010

Mirai Moriyama ... Fujimoto Yukiyo
Maho Nonami ... Doi Aki

Hikari Mitsushima ... Nakashiba Itsuka
Rio Matsumoto ... Komiyama Natsuki

Rinko Kikuchi ... Hayashida Naoko
Masaaki Akahori

Hirofumi Arai ... Shimada Yuichi

Denden ... Yukiyo's father

Lily Franky ... Sumi-san (as Lily Frankie)
Kenta Hamano ... Omu Sensei
Mayumi Hori ... Shimada Yurie
Ryusuke Ito
Yuki Izumisawa ... 15-year old Yukiyo
Seijun Nobukawa ... Komiyama Motoki
Maki Shida ... Hayashida Yuma
Michiko Tomura ... Yukiyo's mother

Season 1, Episode 7: Episode #1.7

27 August 2010

Mirai Moriyama ... Fujimoto Yukiyo
Maho Nonami ... Doi Aki

Hikari Mitsushima ... Nakashiba Itsuka
Rio Matsumoto ... Komiyama Natsuki

Rinko Kikuchi ... Hayashida Naoko
Masaaki Akahori

Hirofumi Arai ... Shimada Yuichi

Denden ... Yukiyo's father

Lily Franky ... Sumi-san (as Lily Frankie)
Kenta Hamano ... Omu Sensei
Mayumi Hori ... Shimada Yurie
Yuki Izumisawa ... 15-year old Yukiyo
Seijun Nobukawa ... Komiyama Motoki
Maki Shida ... Hayashida Yuma
Michiko Tomura ... Yukiyo's mother

Season 1, Episode 8: Episode #1.8

3 September 2010

Mirai Moriyama ... Fujimoto Yukiyo
Maho Nonami ... Doi Aki

Hikari Mitsushima ... Nakashiba Itsuka
Rio Matsumoto ... Komiyama Natsuki

Rinko Kikuchi ... Hayashida Naoko
Masaaki Akahori

Hirofumi Arai ... Shimada Yuichi

Denden ... Yukiyo's father

Lily Franky ... Sumi-san (as Lily Frankie)
Kenta Hamano ... Omu Sensei
Mayumi Hori ... Shimada Yurie
Yuki Izumisawa ... 15-year old Yukiyo
Seijun Nobukawa ... Komiyama Motoki
Maki Shida ... Hayashida Yuma
Michiko Tomura ... Yukiyo's mother

Season 1, Episode 9: Episode #1.9

11 September 2010


Hikari Mitsushima ... Nakashiba Itsuka
Masaaki Akahori

Hirofumi Arai

Denden ... Yukiyo's father

Lily Franky ... Sumi-san (as Lily Frankie)
Kenta Hamano ... Omu Sensei
Mayumi Hori ... Shimada Yurie
Yuki Izumisawa ... 15-year old Yukiyo

Rinko Kikuchi
Rio Matsumoto
Mirai Moriyama
Seijun Nobukawa ... Komiyama Motoki
Maho Nonami
Maki Shida ... Hayashida Yuma
Michiko Tomura ... Yukiyo's mother
Nobuhiro Yamashita

Season 1, Episode 10: Episode #1.10

17 September 2010

Mirai Moriyama ... Fujimoto Yukiyo
Maho Nonami ... Doi Aki

Hikari Mitsushima ... Nakashiba Itsuka
Rio Matsumoto ... Komiyama Natsuki

Rinko Kikuchi ... Hayashida Naoko
Masaaki Akahori

Hirofumi Arai ... Shimada Yuichi

Denden ... Yukiyo's father

Lily Franky ... Sumi-san (as Lily Frankie)
Kenta Hamano ... Omu Sensei
Mayumi Hori ... Shimada Yurie
Yuki Izumisawa ... 15-year old Yukiyo
Seijun Nobukawa ... Komiyama Motoki
Maki Shida ... Hayashida Yuma
Michiko Tomura ... Yukiyo's mother

Season 1, Episode 11: Episode #1.11

24 September 2010

Mirai Moriyama ... Fujimoto Yukiyo
Maho Nonami ... Doi Aki

Hikari Mitsushima ... Nakashiba Itsuka
Rio Matsumoto ... Komiyama Natsuki

Rinko Kikuchi ... Hayashida Naoko
Masaaki Akahori

Hirofumi Arai ... Shimada Yuichi

Denden ... Yukiyo's father

Lily Franky ... Sumi-san (as Lily Frankie)
Kenta Hamano ... Omu Sensei
Mayumi Hori ... Shimada Yurie
Yuki Izumisawa ... 15-year old Yukiyo
Seijun Nobukawa ... Komiyama Motoki
Maki Shida ... Hayashida Yuma
Michiko Tomura ... Yukiyo's mother

Season 1, Episode 12: Episode #1.12

1 October 2010

Mirai Moriyama ... Fujimoto Yukiyo
Maho Nonami ... Doi Aki

Hikari Mitsushima ... Nakashiba Itsuka
Rio Matsumoto ... Komiyama Natsuki

Rinko Kikuchi ... Hayashida Naoko
Masaaki Akahori

Hirofumi Arai ... Shimada Yuichi

Denden ... Yukiyo's father

Lily Franky ... Sumi-san (as Lily Frankie)
Kenta Hamano ... Omu Sensei
Mayumi Hori ... Shimada Yurie
Yuki Izumisawa ... 15-year old Yukiyo
Seijun Nobukawa ... Komiyama Motoki
Maki Shida ... Hayashida Yuma
Michiko Tomura ... Yukiyo's mother

You may add a new episode for this TV series by clicking the 'add episode' button