Edit

(2010– )

Full Cast & Crew

Series Writing Credits  

Paula Campos ... (206 episodes, 2010-2014)
Ana Churro ... (30 episodes, 2013-2014)
Marta Curado ... (227 episodes, 2010-2014)
Cristina Guedes ... (3 episodes, 2013)
Miguel Monteiro ... (229 episodes, 2010-2014)
Mário Augusto Pereira ... (229 episodes, 2010-2014)

Series Cast  

Mário Augusto Pereira ...
 Himself - Host / ... (229 episodes, 2010-2014)
Nicolau Breyner ...
 Himself (12 episodes, 2010-2014)
...
 Himself (12 episodes, 2010-2013)
...
 Himself (10 episodes, 2010-2014)
...
 Himself (10 episodes, 2010-2014)
Joana de Verona ...
 Herself (9 episodes, 2010-2013)
...
 Himself (8 episodes, 2010-2014)
Rui Morrison ...
 Himself (8 episodes, 2010-2013)
...
 Herself (7 episodes, 2010-2014)
Rita Blanco ...
 Herself (7 episodes, 2010-2013)
João Botelho ...
 Himself (7 episodes, 2010-2013)
...
 Himself (6 episodes, 2010-2013)
Albano Jerónimo ...
 Himself (6 episodes, 2010-2013)
Fernando Luís ...
 Himself (6 episodes, 2011-2014)
...
 Himself (6 episodes, 2011-2013)
...
 Herself (5 episodes, 2010-2013)
João Canijo ...
 Himself (5 episodes, 2010-2013)
São José Correia ...
 Herself (5 episodes, 2010-2013)
Carloto Cotta ...
 Himself (5 episodes, 2010-2013)
Soraia Chaves ...
 Herself (5 episodes, 2011-2013)
...
 Himself (4 episodes, 2010-2013)
Vítor Norte ...
 Himself (4 episodes, 2010-2014)
...
 Himself (4 episodes, 2010-2013)
...
 Herself (4 episodes, 2010-2013)
...
 Himself (4 episodes, 2010-2013)
...
 Himself (4 episodes, 2010-2012)
Patrícia Vasconcelos ...
 Herself (4 episodes, 2010-2012)
...
 Himself (4 episodes, 2010-2011)
Sérgio Tréfaut ...
 Himself (4 episodes, 2010-2011)
...
 Himself (4 episodes, 2010)
...
 Himself (4 episodes, 2011-2013)
...
 Himself (4 episodes, 2011-2013)
José Wallenstein ...
 Himself (4 episodes, 2011-2012)
...
 Herself (4 episodes, 2012-2014)
Pedro Granger ...
 Himself (4 episodes, 2012-2013)
Victória Guerra ...
 Herself (4 episodes, 2012-2013)
...
 Herself (4 episodes, 2012-2013)
...
 Himself (4 episodes, 2013)
...
 Himself (3 episodes, 2011-2013)
...
 Himself (3 episodes, 2013-2014)
...
 Herself (3 episodes, 2010-2013)
...
 Himself (3 episodes, 2011-2014)
...
 Herself (3 episodes, 2011-2014)
...
 Herself (3 episodes, 2011-2013)
...
 Himself (3 episodes, 2010-2014)
...
 Himself (3 episodes, 2012-2013)
David Chan Cordeiro ...
 Himself (3 episodes, 2010-2014)
Diogo Infante ...
 Himself (3 episodes, 2010-2014)
Dalila Carmo ...
 Herself (3 episodes, 2010-2013)
...
 Herself (3 episodes, 2010-2013)
...
 Himself (3 episodes, 2010-2013)
...
 Himself (3 episodes, 2010-2012)
...
 Himself (3 episodes, 2010-2012)
Miguel Gonçalves Mendes ...
 Himself (3 episodes, 2010-2011)
...
 Herself (3 episodes, 2010)
...
 Himself (3 episodes, 2010)
...
 Herself (3 episodes, 2011-2014)
...
 Himself (3 episodes, 2011-2014)
...
 Himself (3 episodes, 2011-2014)
Rui Unas ...
 Himself (3 episodes, 2011-2014)
João Baião ...
 Himself (3 episodes, 2011-2013)
...
 Himself (3 episodes, 2011-2013)
Anabela Moreira ...
 Herself (3 episodes, 2011-2013)
Maria João Pinho ...
 Herself (3 episodes, 2011-2013)
António Borges Correia ...
 Himself (3 episodes, 2011-2012)
Cláudia Cadima ...
 Herself (3 episodes, 2011-2012)
...
 Himself (3 episodes, 2011-2012)
...
 Himself (3 episodes, 2011-2012)
Sara Salgado ...
 Herself (3 episodes, 2011-2012)
Paulo Trancoso ...
 Himself (3 episodes, 2011-2012)
Joaquim Leitão ...
 Himself (3 episodes, 2012-2013)
Manuel Marques ...
 Himself (3 episodes, 2012-2013)
Paulo Pires ...
 Himself (3 episodes, 2012-2013)
...
 Himself (3 episodes, 2012)
...
 Herself (3 episodes, 2012)
Ricardo Carriço ...
 Himself (3 episodes, 2013-2014)
...
 Herself (3 episodes, 2013)
...
 Himself (2 episodes, 2010-2014)
Pedro Cunha ...
 Himself / ... (2 episodes, 2010-2014)
...
 Herself (2 episodes, 2010-2013)
Sérgio Graciano ...
 Himself (2 episodes, 2012-2014)
Ruben Alves ...
 Himself (2 episodes, 2013-2014)
...
 Herself (2 episodes, 2010-2014)
...
 Himself (2 episodes, 2010-2014)
...
 Himself (2 episodes, 2010-2013)
António Pedro Cerdeira ...
 Himself (2 episodes, 2010-2013)
...
 Himself (2 episodes, 2010-2013)
David Fonseca ...
 Himself (2 episodes, 2010-2013)
...
 Himself (2 episodes, 2010-2013)
...
 Herself (2 episodes, 2010-2013)
Alexandre Oliveira ...
 Himself (2 episodes, 2010-2013)
...
 Himself (2 episodes, 2010-2013)
...
 Himself (2 episodes, 2010-2013)
Elsa Valentim ...
 Herself (2 episodes, 2010-2013)
António-Pedro Vasconcelos ...
 Himself (2 episodes, 2010-2013)
Margarida Vila-Nova ...
 Herself (2 episodes, 2010-2013)
...
 Herself (2 episodes, 2010-2012)
Ana Brandão ...
 Herself (2 episodes, 2010-2012)
...
 Himself (2 episodes, 2010-2012)
...
 Himself (2 episodes, 2010-2012)
...
 Himself (2 episodes, 2010-2012)
...
 Himself (2 episodes, 2010-2012)
...
 Himself (2 episodes, 2010-2012)
Margarida Gil ...
 Herself (2 episodes, 2010-2012)
Rita Azevedo Gomes ...
 Herself (2 episodes, 2010-2012)
...
 Himself (2 episodes, 2010-2012)
...
 Himself (2 episodes, 2010-2012)
Francisco Manso ...
 Himself (2 episodes, 2010-2012)
...
 Herself (2 episodes, 2010-2012)
Marcello Urgeghe ...
 Himself (2 episodes, 2010-2012)
...
 Himself (2 episodes, 2010-2012)
...
 Himself (2 episodes, 2010-2011)
...
 Himself (2 episodes, 2010-2011)
Alexandra Lencastre ...
 Herself (2 episodes, 2010-2011)
Fernando Lopes ...
 Himself (2 episodes, 2010-2011)
Marco Martins ...
 Himself (2 episodes, 2010-2011)
...
 Herself (2 episodes, 2010-2011)
...
 Herself (2 episodes, 2010-2011)
Cláudio da Silva ...
 Himself (2 episodes, 2010)
...
 Himself (2 episodes, 2010)
Gonçalo Galvão Teles ...
 Himself (2 episodes, 2010)
...
 Himself (2 episodes, 2010)
Aleksey Guskov ...
 Himself (2 episodes, 2010)
Henrique Oliveira ...
 Himself (2 episodes, 2010)
...
 Himself (2 episodes, 2011-2014)
...
 Himself (2 episodes, 2011-2014)
...
 Himself (2 episodes, 2011-2014)
...
 Himself (2 episodes, 2011-2014)
Leonor Silveira ...
 Herself (2 episodes, 2011-2014)
...
 Herself (2 episodes, 2011-2014)
...
 Herself (2 episodes, 2011-2013)
...
 Herself (2 episodes, 2011-2013)
...
 Himself (2 episodes, 2011-2013)
...
 Himself (2 episodes, 2011-2013)
Ivo Ferreira ...
 Himself (2 episodes, 2011-2013)
...
 Himself (2 episodes, 2011-2013)
...
 Himself (2 episodes, 2011-2013)
José Neves ...
 Himself (2 episodes, 2011-2013)
José Raposo ...
 Himself (2 episodes, 2011-2013)
João Pedro Rodrigues ...
 Himself (2 episodes, 2011-2013)
...
 Himself (2 episodes, 2011-2013)
Patrícia Tavares ...
 Herself (2 episodes, 2011-2013)
...
 Herself (2 episodes, 2011-2013)
Isabel Abreu ...
 Herself (2 episodes, 2011-2012)
Artur Serra Araújo ...
 Himself (2 episodes, 2011-2012)
...
 Himself (2 episodes, 2011-2012)
Inês Castel-Branco ...
 Herself (2 episodes, 2011-2012)
...
 Himself (2 episodes, 2011-2012)
...
 Himself (2 episodes, 2011-2012)
...
 Himself (2 episodes, 2011-2012)
...
 Himself (2 episodes, 2011-2012)
...
 Herself (2 episodes, 2011-2012)
Teresa Madruga ...
 Herself (2 episodes, 2011-2012)
...
 Himself (2 episodes, 2011-2012)
João Reis ...
 Himself (2 episodes, 2011-2012)
...
 Himself (2 episodes, 2011-2012)
...
 Herself (2 episodes, 2011-2012)
...
 Herself (2 episodes, 2011-2012)
Cleia Almeida ...
 Herself (2 episodes, 2011)
Ruy de Carvalho ...
 Himself (2 episodes, 2011)
Nuno Melo ...
 Himself (2 episodes, 2011)
...
 Herself (2 episodes, 2011)
Solveig Nordlund ...
 Herself (2 episodes, 2011)
...
 Himself (2 episodes, 2011)
Rodrigo Saraiva ...
 Himself (2 episodes, 2011)
José Jorge Duarte ...
 Himself (2 episodes, 2012-2014)
...
 Himself (2 episodes, 2012-2014)
...
 Himself (2 episodes, 2012-2014)
...
 Himself (2 episodes, 2012-2014)
...
 Himself (2 episodes, 2012-2013)
...
 Himself (2 episodes, 2012-2013)
Simão Cayatte ...
 Himself (2 episodes, 2012-2013)
Laszlo Cebrian ...
 Himself (2 episodes, 2012-2013)
Carla Chambel ...
 Herself (2 episodes, 2012-2013)
...
 Herself (2 episodes, 2012-2013)
Marco D'Almeida ...
 Himself (2 episodes, 2012-2013)
...
 Himself (2 episodes, 2012-2013)
...
 Himself (2 episodes, 2012-2013)
...
 Himself (2 episodes, 2012-2013)
João Manso ...
 Himself (2 episodes, 2012-2013)
Miguel Manso ...
 Himself (2 episodes, 2012-2013)
Rui Mendes ...
 Himself (2 episodes, 2012-2013)
...
 Herself (2 episodes, 2012-2013)
...
 Herself (2 episodes, 2012-2013)
Carlos Saboga ...
 Himself (2 episodes, 2012-2013)
Carlos Santos ...
 Himself (2 episodes, 2012-2013)
...
 Himself (2 episodes, 2012-2013)
Joana Solnado ...
 Herself (2 episodes, 2012-2013)
Laura Soveral ...
 Herself (2 episodes, 2012-2013)
...
 Himself (2 episodes, 2012-2013)
Rodrigo Areias ...
 Himself (2 episodes, 2012)
David Carreira ...
 Himself (2 episodes, 2012)
Marcos Cosmos ...
 Himself (2 episodes, 2012)
...
 Himself (2 episodes, 2012)
...
 Himself (2 episodes, 2012)
...
 Herself (2 episodes, 2012)
João Salaviza ...
 Himself (2 episodes, 2012)
Valeria Sarmiento ...
 Herself (2 episodes, 2012)
...
 Herself (2 episodes, 2012)
...
 Himself (2 episodes, 2012)
Jorge Corrula ...
 Himself (2 episodes, 2013-2014)
Pedro Fernandes ...
 Himself (2 episodes, 2013-2014)
...
 Himself (2 episodes, 2013-2014)
...
 Himself (2 episodes, 2013-2014)
Tino Navarro ...
 Himself (2 episodes, 2013-2014)
Sofia Ribeiro ...
 Herself (2 episodes, 2013-2014)
Alexandre Valente ...
 Himself (2 episodes, 2013-2014)
Pedro Alves ...
 Himself (2 episodes, 2013)
Bruno Ferreira ...
 Himself (2 episodes, 2013)
João Paulo Rodrigues ...
 Himself (2 episodes, 2013)
André Gago ...
 Himself (2 episodes, 2014)
...
 Herself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2014)
André Gil Mata ...
 Himself (1 episode, 2014)
Maria João Luís ...
 Herself (1 episode, 2014)
...
 Himself (1 episode, 2013)
...
 Himself (1 episode, 2014)
...
 Herself (1 episode, 2014)
...
 Himself (1 episode, 2014)
...
 Herself (1 episode, 2014)
...
 Herself (1 episode, 2010)
Darla K. Anderson ...
 Herself (1 episode, 2010)
Patricia André ...
 Herself (1 episode, 2010)
...
 Herself (1 episode, 2010)
Leonor Baldaque ...
 Herself (1 episode, 2010)
...
 Himself (1 episode, 2010)
Nuno Baptista ...
 Himself (1 episode, 2010)
...
 Himself (1 episode, 2010)
Marco Bellocchio ...
 Himself (1 episode, 2010)
...
 Himself (1 episode, 2010)
...
 Herself (1 episode, 2010)
José Boavida ...
 Himself (1 episode, 2010)
...
 Herself (1 episode, 2010)
Suzana Borges ...
 Herself (1 episode, 2010)
Caroline Bottaro ...
 Herself (1 episode, 2010)
Maria Brand ...
 Herself (1 episode, 2010)
...
 Himself (1 episode, 2010)
Patrícia Bull ...
 Himself (1 episode, 2010)
Ana Bustorff ...
 Herself (1 episode, 2010)
Pedro Caldas ...
 Himself (1 episode, 2010)
Adolfo Luxúria Canibal ...
 Himself (1 episode, 2010)
Pedro Carraca ...
 Himself (1 episode, 2010)
...
 Herself (1 episode, 2010)
...
 Himself (1 episode, 2010)
...
 Himself (1 episode, 2010)
...
 Himself (1 episode, 2010)
...
 Himself (1 episode, 2010)
...
 Himself (1 episode, 2010)
...
 Himself (1 episode, 2010)
António Cordeiro ...
 Himself (1 episode, 2010)
Cressida Cowell ...
 Herself (1 episode, 2010)
...
 Himself (1 episode, 2010)
Carlo D'Ursi ...
 Himself (1 episode, 2010)
João Bénard da Costa ...
 Himself (1 episode, 2010)
...
 Herself (1 episode, 2010)
...
 Himself (1 episode, 2010)
...
 Herself (1 episode, 2010)
Sisley Dias ...
 Himself (1 episode, 2010)
...
 Himself (1 episode, 2010)
Hugo Diogo ...
 Himself (1 episode, 2010)
Sofia Duarte Silva ...
 Herself (1 episode, 2010)
...
 Himself (1 episode, 2010)
...
 Herself (1 episode, 2010)
José Farinha ...
 Himself (1 episode, 2010)
...
 Himself (1 episode, 2010)
...
 Himself (1 episode, 2010)
Luís Galvão Teles ...
 Himself (1 episode, 2010)
Zézé Gamboa ...
 Himself (1 episode, 2010)
...
 Himself (1 episode, 2010)
...
 Himself (1 episode, 2010)
...
 Himself (1 episode, 2010)
...
 Himself (1 episode, 2010)
...
 Himself (1 episode, 2010)
Eugene Green ...
 Himself (1 episode, 2010)
...
 Himself (1 episode, 2010)
...
 Herself (1 episode, 2010)
Tiago Guedes ...
 Himself (1 episode, 2010)
João Miller Guerra ...
 Himself (1 episode, 2010)
...
 Himself (1 episode, 2010)
...
 Himself (1 episode, 2010)
...
 Himself (1 episode, 2010)
...
 Himself (1 episode, 2010)
...
 Himself (1 episode, 2010)
...
 Himself (1 episode, 2010)
...
 Herself (1 episode, 2010)
Marcos Jorge ...
 Himself (1 episode, 2010)
Jos
(1 episode, 2010)
Glen Keane ...
 Himself (1 episode, 2010)
...
 Herself (1 episode, 2010)
...
 Himself (1 episode, 2010)
...
 Himself (1 episode, 2010)
...
 Herself (1 episode, 2010)
...
 Herself (1 episode, 2010)
...
 Himself (1 episode, 2010)
Sofia Marques ...
 Herself (1 episode, 2010)
Phil McNally ...
 Himself (1 episode, 2010)
...
 Herself (1 episode, 2010)
...
 Himself (1 episode, 2010)
Vicente Molina Foix ...
 Himself (1 episode, 2010)
...
 Himself (1 episode, 2010)
...
 Himself (1 episode, 2010)
Camilo Mortágua ...
 Himself (1 episode, 2010)
Manuel Mozos ...
 Himself (1 episode, 2010)
...
 Himself (1 episode, 2010)
...
 Himself (1 episode, 2010)
João Nicolau ...
 Himself (1 episode, 2010)
...
 Herself (1 episode, 2010)
...
 Himself (1 episode, 2010)
...
 Himself (1 episode, 2010)
André Nunes ...
 Himself (1 episode, 2010)
Inês Oliveira ...
 Herself (1 episode, 2010)
José Carlos de Oliveira ...
 Himself (1 episode, 2010)
Carlos Paca ...
 Himself (1 episode, 2010)
...
 Herself (1 episode, 2010)
Jorge Paixão da Costa ...
 Himself (1 episode, 2010)
...
 Himself (1 episode, 2010)
Carlos Paulo ...
 Himself (1 episode, 2010)
Jorge Pelicano ...
 Himself (1 episode, 2010)
Juana Pereira da Silva ...
 Herself (1 episode, 2010)
...
 Himself (1 episode, 2010)
...
 Herself (1 episode, 2010)
Elemér Ragályi ...
 Himself (1 episode, 2010)
Lázaro Ramos ...
 Himself (1 episode, 2010)
Filipa Reis ...
 Herself (1 episode, 2010)
...
 Herself (1 episode, 2010)
...
 Himself (1 episode, 2010)
João Ribeiro ...
 Himself (1 episode, 2010)
Craig Ring ...
 Himself (1 episode, 2010)
...
 Herself (1 episode, 2010)
Fernando Rodrigues ...
 Himself (1 episode, 2010)
...
 Himself (1 episode, 2010)
...
 Herself (1 episode, 2010)
...
 Himself (1 episode, 2010)
...
 Himself (1 episode, 2010)
...
 Himself (1 episode, 2010)
...
 Himself (1 episode, 2010)
...
 Himself (1 episode, 2010)
...
 Himself (1 episode, 2010)
Cláudia Semedo ...
 Herself (1 episode, 2010)
Frederico Serra ...
 Himself (1 episode, 2010)
Bruno Simões ...
 Himself (1 episode, 2010)
...
 Herself (1 episode, 2010)
Maria João Soares ...
 Herself (1 episode, 2010)
...
 Himself (1 episode, 2010)
João Tempera ...
 Himself (1 episode, 2010)
...
 Herself (1 episode, 2010)
...
 Himself (1 episode, 2010)
...
 Himself (1 episode, 2010)
...
 Himself (1 episode, 2010)
...
 Himself (1 episode, 2010)
Pierre-Olivier Vincent ...
 Himself (1 episode, 2010)
...
 Himself (1 episode, 2010)
...
 Himself (1 episode, 2010)
...
 Himself (1 episode, 2010)
...
 Herself (1 episode, 2010)
...
 Herself (1 episode, 2010)
...
 Himself (1 episode, 2010)
...
 Himself (1 episode, 2011)
...
 Himself (1 episode, 2011)
...
 Himself (1 episode, 2011)
Jessica Athayde ...
 Herself (1 episode, 2011)
...
 Himself (1 episode, 2011)
...
 Himself (1 episode, 2011)
...
 Himself (1 episode, 2011)
...
 Himself (1 episode, 2011)
...
 Herself (1 episode, 2011)
Carlos M. Barros ...
 Himself (1 episode, 2011)
...
 Himself (1 episode, 2011)
...
 Himself (1 episode, 2011)
Miguel Borges ...
 Himself (1 episode, 2011)
...
 Herself (1 episode, 2011)
Márcia Breia ...
 Herself (1 episode, 2011)
...
 Himself (1 episode, 2011)
...
 Himself (1 episode, 2011)
...
 Himself (1 episode, 2011)
...
 Himself (1 episode, 2011)
...
 Himself (1 episode, 2011)
Ana Catarina ...
 Herself (1 episode, 2011)
...
 Himself (1 episode, 2011)
...
 Himself (1 episode, 2011)
...
 Herself (1 episode, 2011)
Christina Clark ...
 Herself (1 episode, 2011)
...
 Herself (1 episode, 2011)
Ana Costa ...
 Herself (1 episode, 2011)
...
 Himself (1 episode, 2011)
Pandora da Cunha Telles ...
 Herself (1 episode, 2011)
...
 Herself (1 episode, 2011)
...
 Herself (1 episode, 2011)
Carla de Sá ...
 Herself (1 episode, 2011)
...
 Himself (1 episode, 2011)
...
 Himself (1 episode, 2011)
José Eduardo ...
 Himself (1 episode, 2011)
Maria Eugénia ...
 Herself (1 episode, 2011)
...
 Herself (1 episode, 2011)
Marc Fitoussi ...
 Himself (1 episode, 2011)
...
 Himself (1 episode, 2011)
...
 Herself (1 episode, 2011)
...
 Herself (1 episode, 2011)
Simon Frankel ...
 Himself (1 episode, 2011)
...
 Herself (1 episode, 2011)
...
 Himself (1 episode, 2011)
...
 Himself (1 episode, 2011)
...
 Herself (1 episode, 2011)
...
 Himself (1 episode, 2011)
...
 Himself (1 episode, 2011)
João Rui Guerra ...
 Himself (1 episode, 2011)
Catarina Guerreiro ...
 Herself (1 episode, 2011)
Miguel Guilherme ...
 Himself (1 episode, 2011)
...
 Himself (1 episode, 2011)
...
 Himself (1 episode, 2011)
...
 Herself (1 episode, 2011)
...
 Croupier (1 episode, 2011)
...
 Himself (1 episode, 2011)
Mark Henn ...
 Himself (1 episode, 2011)
...
 Herself (1 episode, 2011)
...
 Himself (1 episode, 2011)
...
 Himself (1 episode, 2011)
...
 Himself (1 episode, 2011)
Bruno Huca ...
 Himself (1 episode, 2011)
...
 Himself (1 episode, 2011)
Adelaide João ...
 Herself (1 episode, 2011)
...
 Herself (1 episode, 2011)
...
 Himself (1 episode, 2011)
...
 Herself (1 episode, 2011)
...
 Himself (1 episode, 2011)
...
 Himself (1 episode, 2011)
...
 Herself (1 episode, 2011)
...
 Himself (1 episode, 2011)
José Lobo ...
 Himself (1 episode, 2011)
Luís Lucas ...
 Himself (1 episode, 2011)
...
 Himself (1 episode, 2011)
...
 Himself (1 episode, 2011)
...
 Himself (1 episode, 2011)
Nuno Markl ...
 Himself (1 episode, 2011)
Ramón Martinez ...
 Himself (1 episode, 2011)
Luís Mascarenhas ...
 Himself (1 episode, 2011)
...
 Herself (1 episode, 2011)
Francisco Mendes ...
 Himself (1 episode, 2011)
...
 Himself (1 episode, 2011)
...
 Himself (1 episode, 2011)
Roger Mitchell ...
 Himself (1 episode, 2011)
João Monteiro ...
 Himself (1 episode, 2011)
Jorge Mourato ...
 Himself (1 episode, 2011)
...
 Himself (1 episode, 2011)
...
 Himself (1 episode, 2011)
Luciano Ottani ...
 Himself (1 episode, 2011)
Nicholas Oulman ...
 Himself (1 episode, 2011)
Teresa Paixão ...
 Herself (1 episode, 2011)
Mário Patrocínio ...
 Himself (1 episode, 2011)
...
 Himself (1 episode, 2011)
...
 Herself (1 episode, 2011)
Adriana Queiroz ...
 Herself (1 episode, 2011)
Paulo Rebelo ...
 Himself (1 episode, 2011)
...
 Herself (1 episode, 2011)
...
 Himself (1 episode, 2011)
...
 Herself (1 episode, 2011)
...
 Himself (1 episode, 2011)
...
 Herself (1 episode, 2011)
Jorge Salavisa ...
 Himself (1 episode, 2011)
Afonso Salcedo ...
 Himself (1 episode, 2011)
Alberto Seixas Santos ...
 Himself (1 episode, 2011)
...
 Himself (1 episode, 2011)
Joana Seixas ...
 Herself (1 episode, 2011)
...
 Herself (1 episode, 2011)
...
 Himself (1 episode, 2011)
Pedro Souto ...
 Himself (1 episode, 2011)
...
 Herself (1 episode, 2011)
...
 Himself (1 episode, 2011)
...
 Himself (1 episode, 2011)
Peter Suschitzky ...
 Himself (1 episode, 2011)
André Szankowski ...
 Himself (1 episode, 2011)
...
 Himself (1 episode, 2011)
...
 Himself (1 episode, 2011)
...
 Herself (1 episode, 2011)
Teresa Villaverde ...
 Herself (1 episode, 2011)
...
 Himself (1 episode, 2011)
Jorge Wemans ...
 Himself (1 episode, 2011)
...
 Himself (1 episode, 2011)
...
 Himself (1 episode, 2011)
...
 Himself (1 episode, 2011)
...
 Himself (1 episode, 2011)
Gino Acevedo ...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Herself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
Hugo Alves ...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Herself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
Francisco Areosa ...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
Mónica Santana Baptista ...
 Herself (1 episode, 2012)
Pedro Barroso ...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Herself (1 episode, 2012)
...
 Herself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Herself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Herself (1 episode, 2012)
...
 Herself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
Lorelay Bove ...
 Herself (1 episode, 2012)
...
 Herself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
Sara Carinhas ...
 Herself (1 episode, 2012)
Bruno Cativo ...
 Himself (1 episode, 2012)
Fred Cavayé ...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
Gregg Clark ...
 Himself (1 episode, 2012)
Pedro Costa ...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
António da Cunha Telles ...
 Himself (1 episode, 2012)
António de Macedo ...
 Himself (1 episode, 2012)
Simone de Oliveira ...
 Herself (1 episode, 2012)
...
 Herself (1 episode, 2012)
Karim Dridi ...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
Víctor Erice ...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
Jo Fenton ...
 Herself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
David Foenkinos ...
 Himself (1 episode, 2012)
Stéphane Foenkinos ...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Herself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
Renato Godinho ...
 Himself (1 episode, 2012)
Miguel Gomes ...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Herself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Herself (1 episode, 2012)
...
 Herself (1 episode, 2012)
...
 Herself (1 episode, 2012)
...
 Herself (1 episode, 2012)
...
 Herself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
Cédric Kahn ...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
Tia W. Kratter ...
 Herself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
João Lopes ...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Herself (1 episode, 2012)
...
 Herself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
Daniel Martinho ...
 Himself (1 episode, 2012)
Rita Martins ...
 Herself (1 episode, 2012)
Sara Matos ...
 Herself (1 episode, 2012)
...
 Herself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Herself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
Bernardo Nascimento ...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Herself (1 episode, 2012)
Júlia Pinheiro ...
 Herself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
Sara Prata ...
 Herself (1 episode, 2012)
José Diogo Quintela ...
 Himself (1 episode, 2012)
Filipe Raposo ...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
John Richardson ...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Herself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
Mia Rose ...
 Herself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
Isabel Ruth ...
 Herself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
Joana Santos ...
 Herself (1 episode, 2012)
Rui Alexandre Santos ...
 Himself (1 episode, 2012)
Joaquim Sapinho ...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Herself (1 episode, 2012)
...
 Herself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Herself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
Hugo de Sousa ...
 Himself (1 episode, 2012)
Pedro Sousa ...
 Himself (1 episode, 2012)
Andy Symanowski ...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
Gonçalo Tocha ...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
Christian Vadim ...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Herself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Herself (1 episode, 2012)
...
 Herself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
André Wilms ...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Himself (1 episode, 2012)
...
 Herself (1 episode, 2012)
Leonardo António ...
 Himself (1 episode, 2013)
Stéphane Aubier ...
 Himself (1 episode, 2013)
...
 Himself (1 episode, 2013)
...
 Herself (1 episode, 2013)
...
 Herself (1 episode, 2013)
Renata Belo ...
 Herself (1 episode, 2013)
Rémi Bezançon ...
 Himself (1 episode, 2013)
...
 Herself (1 episode, 2013)
...
 Himself (1 episode, 2013)
Gilles Bourdos ...
 Himself (1 episode, 2013)
...
 Himself (1 episode, 2013)
...
 Himself (1 episode, 2013)
...
 Herself (1 episode, 2013)
...
 Himself (1 episode, 2013)
...
 Herself (1 episode, 2013)
Ana Rita Clara ...
 Herself (1 episode, 2013)
Cassandra Clare ...
 Herself (1 episode, 2013)
...
 Herself (1 episode, 2013)
...
 Himself (1 episode, 2013)
...
 Himself (1 episode, 2013)
Jacqueline Corado ...
 Herself (1 episode, 2013)
Rui Costa Reis ...
 Himself (1 episode, 2013)
Antonio Costa ...
 Himself (1 episode, 2013)
Marco Costa ...
 Himself (1 episode, 2013)
Nicolas Cuche ...
 Himself (1 episode, 2013)
...
 Himself (1 episode, 2013)
Basil da Cunha ...
 Himself (1 episode, 2013)
...
 Himself (1 episode, 2013)
Lourenço de Almeida ...
 Himself (1 episode, 2013)
...
 Himself (1 episode, 2013)
...
 Himself (1 episode, 2013)
Frederico Delgado Rosa ...
 Himself (1 episode, 2013)
...
 Himself (1 episode, 2013)
...
 Himself (1 episode, 2013)
...
 Himself (1 episode, 2013)
...
 Himself (1 episode, 2013)
Darin Dusan ...
 Himself (1 episode, 2013)
...
 Himself (1 episode, 2013)
Jérôme Enrico ...
 Himself (1 episode, 2013)
...
 Himself (1 episode, 2013)
Henrique Feist ...
 Himself (1 episode, 2013)
...
 Himself (1 episode, 2013)
...
 Herself (1 episode, 2013)
Custódia Gallego ...
 Herself (1 episode, 2013)
...
 Herself (1 episode, 2013)
...
 Himself (1 episode, 2013)
...
 Himself (1 episode, 2013)
Alda Gomes ...
 Herself (1 episode, 2013)
Flora Gomes ...
 Himself (1 episode, 2013)
Melânia Gomes ...
 Herself (1 episode, 2013)
André Gonçalves ...
 Himself (1 episode, 2013)
Filipe Gonçalves ...
 Himself (1 episode, 2013)
...
 Himself (1 episode, 2013)
...
 Himself (1 episode, 2013)
João Rui Guerra da Mata ...
 Himself (1 episode, 2013)
Maria do Céu Guerra ...
 Herself (1 episode, 2013)
Rita Guerra ...
 Herself (1 episode, 2013)
Ana Guiomar ...
 Herself (1 episode, 2013)
...
 Herself (1 episode, 2013)
...
 Himself (1 episode, 2013)
Heber ...
 Himself (1 episode, 2013)
...
 Himself (1 episode, 2013)
Pedro Inês ...
 Himself (1 episode, 2013)
...
 Herself (1 episode, 2013)
João Jesus ...
 Himself (1 episode, 2013)
...
 Herself (1 episode, 2013)
Bernadette Lafont ...
 Herself (1 episode, 2013)
...
 Himself (1 episode, 2013)
Salomé Lamas ...
 Herself (1 episode, 2013)
...
 Herself (1 episode, 2013)
...
 Himself (1 episode, 2013)
Dominique Lavanant ...
 Herself (1 episode, 2013)
...
 Himself (1 episode, 2013)
...
 Himself (1 episode, 2013)
Rodrigo Leão ...
 Himself (1 episode, 2013)
...
 Herself (1 episode, 2013)
...
 Himself (1 episode, 2013)
...
 Himself (1 episode, 2013)
...
 Himself (1 episode, 2013)
Eduardo Madeira ...
 Himself (1 episode, 2013)
João Manzarra ...
 Himself (1 episode, 2013)
...
 Himself (1 episode, 2013)
...
 Herself (1 episode, 2013)
...
 Himself (1 episode, 2013)
...
 Herself (1 episode, 2013)
Pascal Mercier ...
 Himself (1 episode, 2013)
Shahram Mokri ...
 Himself (1 episode, 2013)
Débora Monteiro ...
 Herself (1 episode, 2013)
...
 Herself (1 episode, 2013)
...
 Himself (1 episode, 2013)
...
 Himself (1 episode, 2013)
...
 Himself (1 episode, 2013)
Vincent Patar ...
 Himself (1 episode, 2013)
Beatriz Pacheco Pereira ...
 Herself (1 episode, 2013)
...
 Herself (1 episode, 2013)
Gregory Pritikin ...
 Himself (1 episode, 2013)
João Queiroz ...
 Himself (1 episode, 2013)
Kori Rae ...
 Herself (1 episode, 2013)
David Rebordão ...
 Himself (1 episode, 2013)
...
 Himself (1 episode, 2013)
...
 Himself (1 episode, 2013)
Benjamin Renner ...
 Himself (1 episode, 2013)
Joana Ribeiro ...
 Herself (1 episode, 2013)
...
 Himself (1 episode, 2013)
Stéphane Robelin ...
 Himself (1 episode, 2013)
Gianfranco Rosi ...
 Himself (1 episode, 2013)
...
 Himself (1 episode, 2013)
Carla Salgueiro ...
 Herself (1 episode, 2013)
...
 Himself (1 episode, 2013)
...
 Herself (1 episode, 2013)
Nuno Sena ...
 Himself (1 episode, 2013)
Fernanda Serrano ...
 Herself (1 episode, 2013)
Martinho Silva ...
 Himself (1 episode, 2013)
...
 Himself (1 episode, 2013)
Florent-Emilio Siri ...
 Himself (1 episode, 2013)
...
 Himself (1 episode, 2013)
...
 Himself (1 episode, 2013)
...
 Herself (1 episode, 2013)
Anabela Teixeira ...
 Herself (1 episode, 2013)
Toy ...
 Himself (1 episode, 2013)
...
 Himself (1 episode, 2013)
Luís Urbano ...
 Himself (1 episode, 2013)
Maria Vasconcelos ...
 Herself (1 episode, 2013)
...
 Himself (1 episode, 2013)
Maria Vieira ...
 Herself (1 episode, 2013)
Paulo Vintém ...
 Himself (1 episode, 2013)
Virgul ...
 Himself (1 episode, 2013)
...
 Himself (1 episode, 2013)
...
 Herself (1 episode, 2013)
...
 Himself (1 episode, 2013)
...
 Himself (1 episode, 2014)
André Badalo ...
 Himself (1 episode, 2014)
...
 Herself (1 episode, 2014)
Nuria Leon Bernardo ...
 Herself (1 episode, 2014)
...
 Himself (1 episode, 2014)
...
 Herself (1 episode, 2014)
...
 Herself (1 episode, 2014)
...
 Herself (1 episode, 2014)
João Cabral ...
 Himself (1 episode, 2014)
Margarida Cardoso ...
 Herself (1 episode, 2014)
...
 Himself (1 episode, 2014)
Tiago Carvalho ...
 Himself (1 episode, 2014)
...
 Himself (1 episode, 2014)
...
 Himself (1 episode, 2014)
...
 Himself (1 episode, 2014)
Matias Damásio ...
 Himself (1 episode, 2014)
...
 Herself (1 episode, 2014)
...
 Himself (1 episode, 2014)
Marco Delgado ...
 Himself (1 episode, 2014)
...
 Herself (1 episode, 2014)
Luís Diogo ...
 Himself (1 episode, 2014)
...
 Himself (1 episode, 2014)
...
 Himself (1 episode, 2014)
...
 Himself (1 episode, 2014)
...
 Himself (1 episode, 2014)
Fernando Fernandes ...
 Himself (1 episode, 2014)
...
 Himself (1 episode, 2014)
...
 Himself (1 episode, 2014)
...
 Himself (1 episode, 2014)
Pedro Gorgia ...
 Himself (1 episode, 2014)
Isilda Hurst ...
 Herself (1 episode, 2014)
...
 Himself (1 episode, 2014)
...
 Himself (1 episode, 2014)
...
 Herself (1 episode, 2014)
...
 Herself (1 episode, 2014)
João Lagarto ...
 Himself (1 episode, 2014)
...
 Himself (1 episode, 2014)
...
 Himself (1 episode, 2014)
Sabri Lucas ...
 Himself (1 episode, 2014)
António Machado ...
 Himself (1 episode, 2014)
...
 Himself (1 episode, 2014)
...
 Himself (1 episode, 2014)
...
 Herself (1 episode, 2014)
...
 Himself (1 episode, 2014)
Vanda Miranda ...
 Herself (1 episode, 2014)
Agnès Obadia ...
 Herself (1 episode, 2014)
Christophe Offenstein ...
 Himself (1 episode, 2014)
...
 Herself (1 episode, 2014)
Vasco Palmeirim ...
 Himself (1 episode, 2014)
Lesliana Pereira ...
 Herself (1 episode, 2014)
...
 Himself (1 episode, 2014)
...
 Himself (1 episode, 2014)
José Pinto ...
 Himself (1 episode, 2014)
...
 Herself (1 episode, 2014)
...
 Herself (1 episode, 2014)
...
 Himself (1 episode, 2014)
...
 Himself (1 episode, 2014)
...
 Himself (1 episode, 2014)
...
 Herself (1 episode, 2014)
Pedro Wallenstein ...
 Himself (1 episode, 2014)
...
 Himself (1 episode, 2014)
Create a character page for: ?

Series Produced by 

Ricardo Freitas ... producer (229 episodes, 2010-2014)
Inês Santos ... producer (228 episodes, 2010-2014)

Series Film Editing by 

Tito Olías ... (229 episodes, 2010-2014)
Paula Soares ... (229 episodes, 2010-2014)
Renato Silva ... (227 episodes, 2010-2014)
Clara Cruz ... (226 episodes, 2010-2014)
Vasco Vieira ... (224 episodes, 2010-2014)
André Banza ... (178 episodes, 2010-2014)

Series Camera and Electrical Department 

Marco Fernandes ... camera operator (227 episodes, 2010-2014)
Hugo Gonçalves ... camera operator (227 episodes, 2010-2014)
Mário Tojo ... camera operator (227 episodes, 2010-2014)

Series Other crew 

Miguel Monteiro ... story editor (229 episodes, 2010-2014)

See also

Release Dates | Official Sites | Box Office/Business | Company Credits | Filming Locations | Technical Specs | Literature

Contribute to This Page