Edit

Soundtracks

Theme Song
Conductor: Kouji Haishima (as Koji Haishima)
Synthesizer Operator: Yosuke Sugimoto (as Yousuke Sugimoto)
Strings: Takashi Kato's Group
Flute: Hideyo Takakuwa's Group
Oboe: Tomoka Hirota
Clarinet: Kimio Yamane
Fagotto: Yoshihide Kiryu
Horn: Otohiko Fujita's Group
Brass: Shigeo Okura's Groupe
Percussions: Tomoko Kusakari, Mari Kotake
Piano: Masako Hosoda
Soprano solo: Tamami Shiraishi
Chorus: Tokyo Konsei Gassyoudan
Vocals: Rachel Ferguson, Justine Suzuki
Lyrics: Margaret Lucy
Recording & Mixing Engineer: Toru Kamekawa
Vocal Recording & Mixing Engineer: Takehiko Naito
Recording & Mixing Studios: SOUND CITY CO., LTD., SOUND INN STUDIOS INC.
Recording Coordinator: Toshimi Okubo, Fumio Takano, Chizu Iwaki
Sound Manager: Masayuki Tanaka

See also

Trivia | Goofs | Crazy Credits | Quotes | Alternate Versions | Connections

Contribute to This Page