Edit
Da zhai men (TV Series 2001–2003) Poster

(2001–2003)

Full Cast & Crew

Series Directed by 

Baochang Guo ... (72 episodes, 2001-2003)
Li-ping Fan ... (1 episode, 2003)
Hai Hong ... (1 episode, 2003)
Xue-bin Shen ... (1 episode, 2003)

Series Writing Credits  

Baochang Guo ... (72 episodes, 2001-2003)

Series Cast  

Baoguo Chen ...
 Bai Jingqi (61 episodes, 2001-2003)
Saifei He ...
 Yang Jiuhong (37 episodes, 2001-2003)
Peiqi Liu ...
 Bai Ying-yu (33 episodes, 2001)
Gaowa Siqin ...
 Bai Wen Shi (32 episodes, 2001-2003)
Shan Jiang ...
 Li Xiangxiu (32 episodes, 2003)
Qian Zhang ...
 Hu Zong Guan (31 episodes, 2001)
Ping Li ...
 Bai Ya-ping (29 episodes, 2001)
Xinling Li ...
 Bai Mei (28 episodes, 2003)
Bin Liu ...
 Bai Jingye (28 episodes, 2003)
Hewei Yu ...
 Bai Zhan'an (27 episodes, 2003)
Yuting Jin ...
 Bai Hui (26 episodes, 2003)
Qinqin Li ...
 Tang Youqiong (26 episodes, 2003)
Yan Zhang ...
 Bai Fang Shi (25 episodes, 2001)
Shaohua Zhang ...
 Ma Liqiu (24 episodes, 2001-2003)
Xin-guang Jia ...
 Bai Jing-yi (23 episodes, 2001)
Yanjun Bi ...
 Bai Ying-xuan (22 episodes, 2001)
Ping Ru ...
 Huang Chun (22 episodes, 2001)
Li Ma ...
 Dou Kou, Maid (22 episodes, 2003)
Kesheng Lei ...
 Wang Xiguang (21 episodes, 2001-2003)
Mei-fang Zhang ...
 Ling Jiao, Maid (21 episodes, 2003)
Yu-ze Li ...
 Bai Zhan-guang (19 episodes, 2003)
Jian Xin ...
 Little Hu Zong Guan (19 episodes, 2003)
Xu Zhu ...
 Bai Zhan-ping (19 episodes, 2003)
Dong-wen Guo ...
 Hu Zi Tou (18 episodes, 2001)
Dong-lai Lu ...
 Da Tou Er (18 episodes, 2001)
Ruixin Tong ...
 Bai Zhanyuan (18 episodes, 2003)
Xi-hong Wang ...
 Niu Huang (18 episodes, 2003)
Ying Wu ...
 Pei Lan, Maid (18 episodes, 2003)
Ting Zhu ...
 Bing Lang, Maid (18 episodes, 2003)
Xiangyin Cheng ...
 Bai Jingshuang (17 episodes, 2001)
Cai-xin Sheng ...
 Zhao Wu Ye (17 episodes, 2001)
Shen Zhang ...
 Wu Bei Le (17 episodes, 2001)
Qiang Chen ...
 Bi Yun-liang (17 episodes, 2003)
Wenli Jiang ...
 Bai Yuting (16 episodes, 2001-2003)
Jian-xia Zhe ...
 Hong Hua (16 episodes, 2001)
Xiaorui Zhao ...
 Zheng Laopi (15 episodes, 2001-2003)
Coco Li ...
 Yinhua (15 episodes, 2001)
Tongsheng Han ...
 Guan Jingshan (15 episodes, 2003)
Changchun Liu ...
 Tianmu Qingyi (15 episodes, 2003)
...
 Wu Yingyu (15 episodes, 2003)
Xiao-lei Li ...
 Bai Jing-lu (14 episodes, 2001)
Lan Xie ...
 Li Xiang-xiu (14 episodes, 2001)
Bing Wang ...
 Tian-yi, Youth / ... (13 episodes, 2001-2003)
Shusheng Li ...
 Bai Jing-si (13 episodes, 2001)
Qian Wang ...
 Miao Ruo-zhen (13 episodes, 2003)
Meng Yang ...
 Xiong Dan (13 episodes, 2003)
Fei Yu ...
 Chen Fang (13 episodes, 2003)
Xue-zhi Zhou ...
 Bai Jingyi (13 episodes, 2003)
Xiaoman Shi ...
 Zhu Fu (12 episodes, 2001-2003)
Yang Bai ...
 Guan Shao-yi (12 episodes, 2001)
Zhi-zhong Huang ...
 Huang Li (12 episodes, 2001)
Yi Zhao ...
 Bai Jing-ye (12 episodes, 2001)
Juan Lei ...
 Huai Hua (11 episodes, 2001)
Xin-yong Zhang ...
 Tu Er Ye (11 episodes, 2001)
Zhao-bei Zhang ...
 Bing Kuan (11 episodes, 2001)
Shang-hong Fan ...
 Tong Yue (11 episodes, 2003)
Ying Wang ...
 Bai Jingshuang (11 episodes, 2003)
Yan-zi ...
 Niu Yun (11 episodes, 2003)
Baochang Guo ...
 Himself - Narrator / ... (10 episodes, 2001-2003)
Wei-you Chen ...
 Bai Jing-lu (youth) (10 episodes, 2001)
Xin-min Li ...
 Zhan Yu (10 episodes, 2001)
Guang-ju Pan ...
 Mr. Xu (10 episodes, 2001)
Liyuan Wang ...
 Bai Zhou Shi (10 episodes, 2001)
Ran Wei ...
 Guan Xiang-lian (10 episodes, 2001)
Pei Liu ...
 Bai Jiali (10 episodes, 2003)
Yun-Feng Wang ...
 Servant B (10 episodes, 2003)
Jian-peng Zhou ...
 Bai Jinggong (10 episodes, 2003)
Hongtao Li ...
 Bai Ying-yuan (9 episodes, 2001)
Jixian Lu ...
 Zhan Wang Ye (9 episodes, 2001)
Liya Ai ...
 Bai Yufen (9 episodes, 2001)
Yi-shou Jiang ...
 Chen San'er (9 episodes, 2001)
Chao Liu ...
 Bai Jingwu (9 episodes, 2001)
Ming Li ...
 Jin Er (9 episodes, 2003)
Wen-ling Li ...
 Duan Da-lan (9 episodes, 2003)
Wei Wang ...
 Tian Yu-lan (9 episodes, 2003)
Yi Yang ...
 Bai Jing-sheng (9 episodes, 2003)
He-yuan Zhao ...
 Servant A / ... (9 episodes, 2003)
Min-yi Zhu ...
 Zhou Yulian (9 episodes, 2003)
Yi-ming Jiang ...
 Little Hu Zong Guan (8 episodes, 2001)
Si-jia Ma ...
 Bai Yuting, youth (8 episodes, 2001)
De-sheng Xia ...
 Wei Da Ren (8 episodes, 2001)
Dinghan Zhang ...
 Bai Jia-li (8 episodes, 2001)
Li Chen ...
 Bai Jing-tang (8 episodes, 2003)
Guang-ze Ma ...
 Li Tian-yi (8 episodes, 2003)
Jin-hua Sun ...
 Mei Zhi Zi, Madam Tianmu (8 episodes, 2003)
Wen-ming Sun ...
 Bai Jing-yi (8 episodes, 2003)
Ding Yue ...
 Cook Feng (8 episodes, 2003)
Yulu Du ...
 Bai Meng-tang (7 episodes, 2001)
Xudong Du ...
 Han Rong-fa (7 episodes, 2001)
Bing Liu ...
 Feng Liu Er (7 episodes, 2001)
Ying Shang ...
 Wu Cui Gu (7 episodes, 2001)
Xiaochuan Song ...
 Wan Xiao-ju (7 episodes, 2001)
Wan-qing Sun ...
 Che Lao Hui (7 episodes, 2001)
Chao-qun Wang ...
 Bai Jing-wu (youth) (7 episodes, 2001)
Zhi-dan Fang ...
 Captain XiaoCun (7 episodes, 2003)
Da-li Hou ...
 Huang Li (7 episodes, 2003)
Hai-hua Lu ...
 Zheng San-dan (7 episodes, 2003)
Zhan-Biao Shan ...
 Servant (7 episodes, 2003)
Hao-ran You ...
 Little Tian-yi (7 episodes, 2003)
Zongluo Huang ...
 Chang Gong Gong (6 episodes, 2001)
Ni Jia ...
 Da Ge Ge (6 episodes, 2001)
Dan Liu ...
 Ku Ju,Maidservant (6 episodes, 2001)
Ming-song Ren ...
 Jin Hua (6 episodes, 2001)
Xue-bin Shen ...
 Zhu Shun (6 episodes, 2001)
De-li Sun ...
 Dong Da-xing (6 episodes, 2001)
Jia-ning Wu ...
 Bai Jing-si (youth) (6 episodes, 2001)
...
 Ji Zongbu (6 episodes, 2001)
Jian Hu ...
 Hong Feng (6 episodes, 2003)
Chen Liu ...
 Bai Jingsi (6 episodes, 2003)
Gege Liu ...
 Duan Er-lan (6 episodes, 2003)
Ying Xiong ...
 Gao Yue-ling (6 episodes, 2003)
Limin Deng ...
 An Fu (5 episodes, 2001)
Yao-miao Guan ...
 Guan Xiang-lian, youth (5 episodes, 2001)
Yusheng Li ...
 Qi Fu-tian (5 episodes, 2001)
Ci-hang Liu ...
 Bai Jingqi, childhood / ... (5 episodes, 2001)
Zijun Ma ...
 Chen Yue-sheng (5 episodes, 2001)
Yang Zhang ...
 Bai Jing-gong (5 episodes, 2001)
Zhenqi Zhao ...
 Bai Ying Shi (5 episodes, 2001)
Mutu Nige ...
 Kato, aka Jia Teng Shou Nan (5 episodes, 2003)
Chang-ying Wang ...
 Yu Mama, Old Maid (5 episodes, 2003)
Sheng An ...
 Yang Yi-zeng (4 episodes, 2001)
Xu-wen Bai ...
 Guan Jingshan (4 episodes, 2001)
Si-si Geng ...
 Bai Yufen, youth (4 episodes, 2001)
Qun He ...
 Pi Tou'er (4 episodes, 2001)
Xiaoshu He ...
 Lao Fu Jin (4 episodes, 2001)
Yong-sheng He ...
 Tianmu Qingyi (4 episodes, 2001)
Ling-zhi Liu ...
 Bai Zhan-yuan (4 episodes, 2001)
Jun Ma ...
 Wu Zhang Gui (4 episodes, 2001)
Jiacun Li ...
 Coffin Duan Lao Ban (4 episodes, 2003)
Xiao Lu ...
 Little He Qi, daughter of Bai Jiali (4 episodes, 2003)
Guitian Sun ...
 Zhu Ma Shi, Zhu Fu's mother (4 episodes, 2003)
Xue-lian Zhao ...
 He Qi, daughter of Bai Jiali (4 episodes, 2003)
Qiu-lin Bai ...
 Shi Yuan-xiang (3 episodes, 2001)
Ling-yue Chen ...
 Huang Chun, youth (3 episodes, 2001)
Bao-zhong Ji ...
 Bai Jing-sheng (3 episodes, 2001)
Su Liu ...
 Bing Pian (3 episodes, 2001)
Zeng-shou Ma ...
 Bei Shi Ye (3 episodes, 2001)
Lin-lin Song ...
 Father Rong (3 episodes, 2001)
Zhuangzhuang Tian ...
 Tagi (3 episodes, 2001)
Li-nian Wang ...
 Yan Ye (3 episodes, 2001)
Yang Wang ...
 Lian Xin, Maidservant (3 episodes, 2001)
Liwen Yu ...
 Lv Zhang Gui (3 episodes, 2001)
You-chuan Yu ...
 Wang Ba Gun Zi (3 episodes, 2001)
Ya-xuan Yuan ...
 He Luo-pu (3 episodes, 2001)
Haiyan Zhang ...
 Jin Lian (3 episodes, 2001)
...
 Li Lian-ying (3 episodes, 2001)
Zongyin Zhou ...
 Sun Wan-tian (3 episodes, 2001)
Decheng Zhu ...
 Bao Gong Tou (3 episodes, 2001)
Cong Ding ...
 Chinese Traitor A (3 episodes, 2003)
Juan Du ...
 Nurses (3 episodes, 2003)
Jing Guo ...
 Shen Xiao-qing, Jin Er's wife (3 episodes, 2003)
Zhong-hua He ...
 Qu Bei-yuan (3 episodes, 2003)
Hai Hong ...
 Shi Cheng (3 episodes, 2003)
Yun-peng Huang ...
 Bai Zhan-bang (3 episodes, 2003)
Ji-dong Lu ...
 Chinese Traitor B (3 episodes, 2003)
Shen Ren ...
 Xu Shi-meng / ... (3 episodes, 2003)
Da-lu Yang ...
 Wang Ming (3 episodes, 2003)
Guo-gang Zhao ...
 Zhao Dashui (3 episodes, 2003)
Kong-li Cao ...
 Niu Huang (2 episodes, 2001)
Shaoxiong Guo ...
 Li Man-fu (2 episodes, 2001)
Bo Liu ...
 Za Mao Er (2 episodes, 2001)
Jing Ning ...
 Zhen Er (2 episodes, 2001)
Yun-shou Tan ...
 Fan Zhang Gui (2 episodes, 2001)
Zi Yuan ...
 Wang Xiguang (youth) (2 episodes, 2001)
Wei-hua Zhong ...
 Zhu Fu (2 episodes, 2001)
Zhonghe Zhou ...
 Zhan Kui-xi (2 episodes, 2001)
Jian-ping Zhu ...
 Wu Bao-sheng (2 episodes, 2001)
Li-bo Fan ...
 Nurses (2 episodes, 2003)
Chun-hua Guo ...
 Chinese teacher (2 episodes, 2003)
Tao He ...
 Du Er (2 episodes, 2003)
Ping Li ...
 General public / ... (2 episodes, 2003)
Chen Liu ...
 Bai Jing-bin (2 episodes, 2003)
Xiao-feng Liu ...
 Yu Juesheng (2 episodes, 2003)
Xue-ying Liu ...
 Young women A (2 episodes, 2003)
Yu-xing Liu ...
 Young women B (2 episodes, 2003)
Wei-jiang Ma ...
 He Fei (2 episodes, 2003)
Yi Shi ...
 Shanjing Longyu (2 episodes, 2003)
Gang Wang ...
 Doctor (2 episodes, 2003)
Guo-gang Wang ...
 Luo Zu Zhang (2 episodes, 2003)
Xiao-wei Wang ...
 Black Man / ... (2 episodes, 2003)
Zhixia Wang ...
 Propaganda leader (2 episodes, 2003)
Yujuan Wu ...
 Security guarantee (2 episodes, 2003)
Xue-hao Zhang ...
 Gong Ben (2 episodes, 2003)
Zeng-He Zheng ...
 Servant (2 episodes, 2003)
Hong-jin Fu ...
 Mao Zong Guan (1 episode, 2001)
Li-min Gang ...
 De Xian Sheng (1 episode, 2001)
Zhixing Ge ...
 Yu Da Ye (1 episode, 2001)
Ying Han ...
 Han Zhang Shi (1 episode, 2001)
Yueqiao Han ...
 He Yun (1 episode, 2001)
Yong Hou ...
 Nakamura (1 episode, 2001)
...
 Futai Da Ren (1 episode, 2001)
Shuyuan Jin ...
 Huai Hua's mother (1 episode, 2001)
...
 Fuya Chai Guan (1 episode, 2001)
...
 Gan Ba Ye (1 episode, 2001)
Xiao Liang ...
 Lu Xiao-ta (1 episode, 2001)
Feng Liu ...
 Shen Da Ren (1 episode, 2001)
Zhibing Liu ...
 Monk Hui Neng (1 episode, 2001)
Yi Lv
(1 episode, 2001)
Junyi Shen ...
 He Ye Da Zuo (1 episode, 2001)
Kè Su ...
 Lu Guang-yi (1 episode, 2001)
Zhen-lin Sun ...
 Old Huang (1 episode, 2001)
Hu-quan Wang ...
 Dong Sheng (1 episode, 2001)
Lin-Ping Xu ...
 Bai Jing-yi (youth) (1 episode, 2001)
...
 Bai Hua (1 episode, 2001)
Yuchun Yun ...
 Zhu Shun's Mom (1 episode, 2001)
Huijun Zhang
(1 episode, 2001)
Kuier Zhao ...
 Cixi (1 episode, 2001)
Shuo-yu Chen ...
 Tong Dalu, Tong Yue's son (1 episode, 2003)
Gong-hai Du ...
 Chairman Xiao (1 episode, 2003)
Xin-hua Fang ...
 Madam Fat (1 episode, 2003)
Xue-bin Fu ...
 Doctor Shen (1 episode, 2003)
Ya-ming Ge ...
 Big Guy (1 episode, 2003)
Wen-lu Guan ...
 General public (1 episode, 2003)
Wenli Hei ...
 Female teacher (1 episode, 2003)
Iwona ...
 female English teacher (1 episode, 2003)
...
 Head Officer (1 episode, 2003)
Daguang Li ...
 Captain Jia (1 episode, 2003)
Jun-liang Li ...
 Prison policeman (1 episode, 2003)
Ke Li ...
 Traffic Man (1 episode, 2003)
Ailian Liu ...
 Female Cadres (1 episode, 2003)
Changsheng Liu ...
 Old Man in reception office (1 episode, 2003)
Gui-rong Liu ...
 General public (1 episode, 2003)
Gui-xin Liu ...
 General public (1 episode, 2003)
Jing-cheng Liu ...
 Martial Arts Teacher (1 episode, 2003)
Zhongyuan Liu ...
 Blind Yao (1 episode, 2003)
Xiaofeng Ma ...
 Yuan Shuncai, Manager from Communist Party (1 episode, 2003)
Gu Meng ...
 General public (1 episode, 2003)
Yan Qin ...
 Barber Ren (1 episode, 2003)
Jin-de Shen ...
 Chefu (1 episode, 2003)
Guang Shi ...
 Sun Fu-tian (1 episode, 2003)
Jing-ming Shi ...
 Officer Hou (1 episode, 2003)
Jun-hui Shi ...
 Meng Tianfu, Li Tian-yi's brother (1 episode, 2003)
Lian-Yu Sun ...
 Old Man (1 episode, 2003)
Jin-liang Tie ...
 Mid-age Man (1 episode, 2003)
Ruimin Tong ...
 Xiang Yunchuan (1 episode, 2003)
Sujing Wang ...
 Female Cadres (1 episode, 2003)
Wei Wang ...
 Lawyer Xiao (1 episode, 2003)
Zhen-hua Wang ...
 Officer Luo Qu Zhang (1 episode, 2003)
Zhong-jun Wang ...
 Staff in Pharmacy (1 episode, 2003)
Ying-Yan Wong ...
 Cui Yi-gui (1 episode, 2003)
Lian-liang Wu ...
 Boss Jiao (1 episode, 2003)
Naihuang Yang ...
 Old janitor (1 episode, 2003)
Zi Yang ...
 Apple Hawker, little girl (1 episode, 2003)
Nai-jun You ...
 Doctor (1 episode, 2003)
Yanming Yu ...
 Female Cadres (1 episode, 2003)
Chao Zhang ...
 Officer Tan (1 episode, 2003)
Da-hai Zhang ...
 Servant C (1 episode, 2003)
Lin Zhang ...
 Salesperson B (1 episode, 2003)
Wei-xing Zhang ...
 Jiao Wen (1 episode, 2003)
Xian-yao Zhang ...
 Player (1 episode, 2003)
Yan-min Zhao ...
 Schoolmaster Lu (1 episode, 2003)
Ru-gao Zheng ...
 Doctor Ji (1 episode, 2003)
Create a character page for: ?

Series Produced by 

Ji Feng ... co-producer (40 episodes, 2001)
En Hu ... planner (40 episodes, 2001)
Peisen Li ... planning producer (40 episodes, 2001)
Baochang Guo ... co-producer (32 episodes, 2003)
Gege Liu ... executive producer (32 episodes, 2003)
Yiping Cui ... line producer (5 episodes, 2001)
Jianmin Gao ... line producer / planning producer (5 episodes, 2001)
Yongjian Li ... executive producer (5 episodes, 2001)
Wei Lin ... co-executive producer (5 episodes, 2001)
Yi Lin ... planning producer (5 episodes, 2001)
Guizhi Liu ... co-producer (5 episodes, 2001)
Junjie Liu ... producer (5 episodes, 2001)
Ming Luo ... planner (5 episodes, 2001)
Feng Ta ... executive producer (5 episodes, 2001)
Xiangjiang Tan ... producer (5 episodes, 2001)
Guohui Wang ... co-producer (5 episodes, 2001)
Dashen Wu ... planning producer (5 episodes, 2001)
Zhiyu Wu ... consulting producer (5 episodes, 2001)
Simin Zhang ... consulting producer (5 episodes, 2001)
Huayong Zhao ... supervising producer (5 episodes, 2001)
Jian Zhao ... co-producer (5 episodes, 2001)
Ping Dong ... co-producer (5 episodes, 2003)
Sanping Han ... producer (5 episodes, 2003)
Zhaocheng Jiang ... planner (5 episodes, 2003)
Bolun Li ... co-producer (5 episodes, 2003)
Fang Liu ... co-executive producer (5 episodes, 2003)
Jianli Liu ... supervising producer (5 episodes, 2003)
Xiao Liu ... co-executive producer / planner (5 episodes, 2003)
Xiaolin Liu ... supervising producer (5 episodes, 2003)
Xiaozhu Liu ... planner (5 episodes, 2003)
Le Qun Song ... co-producer (5 episodes, 2003)
Zhan Teng ... co-producer (5 episodes, 2003)
Daqing Wang ... executive producer (5 episodes, 2003)
Yi Wang ... planner (5 episodes, 2003)
Zhongjun Wang ... co-producer (5 episodes, 2003)
Zhonglei Wang ... supervising producer (5 episodes, 2003)
Hongliang Wu ... supervising producer (5 episodes, 2003)
Yijun Zhao ... planner (5 episodes, 2003)
Xiaoping Zhu ... planner (5 episodes, 2003)
Jinmin Gao ... planning producer (1 episode, 2001)

Series Cinematography by 

Yaolin Zhao ... (40 episodes, 2001)
Yong Hou ... (32 episodes, 2003)
Fei Wu ... (32 episodes, 2003)

Series Film Editing by 

Yaozu Yang ... (72 episodes, 2001-2003)

Series Art Direction by 

Qi Lin ... (40 episodes, 2001)
Xiaoxia Chen ... (32 episodes, 2003)

Series Set Decoration by 

Jin-de Shen ... (1 episode, 2003)
Ping-quan Tian ... (1 episode, 2003)
Yun-Feng Wang ... (1 episode, 2003)

Series Costume Design by 

Chang-ying Wang ... (1 episode, 2003)

Series Costume and Wardrobe Department 

He-yuan Zhao ... costumer / costumes (32 episodes, 2003)
Ping Li ... costumes (1 episode, 2003)
Gui-xin Liu ... costumes (1 episode, 2003)
Chang-ying Wang ... costume supervisor (1 episode, 2003)

Series Music Department 

Jiping Zhao ... composer: theme music (72 episodes, 2001-2003)

Series Other crew 

Gu Meng ... production staff (1 episode, 2003)
Lian-Yu Sun ... production staff (1 episode, 2003)

See also

Release Dates | Official Sites | Box Office/Business | Company Credits | Filming Locations | Technical Specs | Literature

Contribute to This Page