Edit
Da zhai men (TV Series 2001–2003) Poster

(2001–2003)

Full Cast & Crew

Series Directed by 

Baochang Guo ... (72 episodes, 2001-2003)
Li-ping Fan ... (1 episode, 2003)
Hai Hong ... (1 episode, 2003)
Xue-bin Shen ... (1 episode, 2003)

Series Writing Credits  

Baochang Guo ... (72 episodes, 2001-2003)

Series Cast  

...
 Bai Jingqi (61 episodes, 2001-2003)
...
 Yang Jiuhong (37 episodes, 2001-2003)
...
 Bai Ying-yu (33 episodes, 2001)
...
 Bai Wen Shi (32 episodes, 2001-2003)
...
 Li Xiangxiu (32 episodes, 2003)
Qian Zhang ...
 Hu Zong Guan (31 episodes, 2001)
Ping Li ...
 Bai Ya-ping (29 episodes, 2001)
Xinling Li ...
 Bai Mei (28 episodes, 2003)
Bin Liu ...
 Bai Jingye (28 episodes, 2003)
Yuting Jin ...
 Bai Hui (26 episodes, 2003)
Qinqin Li ...
 Tang Youqiong (26 episodes, 2003)
Hewei Yu ...
 Bai Zhan'an (27 episodes, 2003)
Yan Zhang ...
 Bai Fang Shi (25 episodes, 2001)
Shaohua Zhang ...
 Ma Liqiu (24 episodes, 2001-2003)
Xin-guang Jia ...
 Bai Jing-yi (23 episodes, 2001)
Yanjun Bi ...
 Bai Ying-xuan (22 episodes, 2001)
Ping Ru ...
 Huang Chun (22 episodes, 2001)
Li Ma ...
 Dou Kou, Maid (22 episodes, 2003)
Mei-fang Zhang ...
 Ling Jiao, Maid (21 episodes, 2003)
Kesheng Lei ...
 Wang Xiguang (21 episodes, 2001-2003)
Dong-wen Guo ...
 Hu Zi Tou (18 episodes, 2001)
Dong-lai Lu ...
 Da Tou Er (18 episodes, 2001)
Yu-ze Li ...
 Bai Zhan-guang (19 episodes, 2003)
Ruixin Tong ...
 Bai Zhanyuan (18 episodes, 2003)
Ying Wu ...
 Pei Lan, Maid (18 episodes, 2003)
Jian Xin ...
 Little Hu Zong Guan (19 episodes, 2003)
Ting Zhu ...
 Bing Lang, Maid (18 episodes, 2003)
Xu Zhu ...
 Bai Zhan-ping (19 episodes, 2003)
Xiangyin Cheng ...
 Bai Jingshuang (17 episodes, 2001)
Cai-xin Sheng ...
 Zhao Wu Ye (17 episodes, 2001)
Shen Zhang ...
 Wu Bei Le (17 episodes, 2001)
Xi-hong Wang ...
 Niu Huang (18 episodes, 2003)
...
 Bai Yuting (16 episodes, 2001-2003)
Jian-xia Zhe ...
 Hong Hua (16 episodes, 2001)
Qiang Chen ...
 Bi Yun-liang (17 episodes, 2003)
Xiaorui Zhao ...
 Zheng Laopi (15 episodes, 2001-2003)
Coco Li ...
 Yinhua (15 episodes, 2001)
Tongsheng Han ...
 Guan Jingshan (15 episodes, 2003)
Xiao-lei Li ...
 Bai Jing-lu (14 episodes, 2001)
Lan Xie ...
 Li Xiang-xiu (14 episodes, 2001)
Changchun Liu ...
 Tianmu Qingyi (15 episodes, 2003)
...
 Wu Yingyu (15 episodes, 2003)
Bing Wang ...
 Tian-yi, Youth / ... (13 episodes, 2001-2003)
Shusheng Li ...
 Bai Jing-si (13 episodes, 2001)
Fei Yu ...
 Chen Fang (13 episodes, 2003)
Xiaoman Shi ...
 Zhu Fu (12 episodes, 2001-2003)
Yang Bai ...
 Guan Shao-yi (12 episodes, 2001)
...
 Huang Li (12 episodes, 2001)
Yi Zhao ...
 Bai Jing-ye (12 episodes, 2001)
Qian Wang ...
 Miao Ruo-zhen (13 episodes, 2003)
Meng Yang ...
 Xiong Dan (13 episodes, 2003)
Xue-zhi Zhou ...
 Bai Jingyi (13 episodes, 2003)
Juan Lei ...
 Huai Hua (11 episodes, 2001)
Xin-yong Zhang ...
 Tu Er Ye (11 episodes, 2001)
Zhao-bei Zhang ...
 Bing Kuan (11 episodes, 2001)
Shang-hong Fan ...
 Tong Yue (11 episodes, 2003)
Yan-zi ...
 Niu Yun (11 episodes, 2003)
Baochang Guo ...
 Himself - Narrator / ... (10 episodes, 2001-2003)
Wei-you Chen ...
 Bai Jing-lu (youth) (10 episodes, 2001)
Xin-min Li ...
 Zhan Yu (10 episodes, 2001)
Guang-ju Pan ...
 Mr. Xu (10 episodes, 2001)
Liyuan Wang ...
 Bai Zhou Shi (10 episodes, 2001)
Ran Wei ...
 Guan Xiang-lian (10 episodes, 2001)
Ying Wang ...
 Bai Jingshuang (11 episodes, 2003)
Yun-Feng Wang ...
 Servant B (10 episodes, 2003)
Jian-peng Zhou ...
 Bai Jinggong (10 episodes, 2003)
Hongtao Li ...
 Bai Ying-yuan (9 episodes, 2001)
Jixian Lu ...
 Zhan Wang Ye (9 episodes, 2001)
Liya Ai ...
 Bai Yufen (9 episodes, 2001)
Yi-shou Jiang ...
 Chen San'er (9 episodes, 2001)
Chao Liu ...
 Bai Jingwu (9 episodes, 2001)
Ming Li ...
 Jin Er (9 episodes, 2003)
Wen-ling Li ...
 Duan Da-lan (9 episodes, 2003)
Pei Liu ...
 Bai Jiali (10 episodes, 2003)
Wei Wang ...
 Tian Yu-lan (9 episodes, 2003)
Yi Yang ...
 Bai Jing-sheng (9 episodes, 2003)
He-yuan Zhao ...
 Servant A / ... (9 episodes, 2003)
Min-yi Zhu ...
 Zhou Yulian (9 episodes, 2003)
...
 Little Hu Zong Guan (8 episodes, 2001)
Si-jia Ma ...
 Bai Yuting, youth (8 episodes, 2001)
De-sheng Xia ...
 Wei Da Ren (8 episodes, 2001)
Dinghan Zhang ...
 Bai Jia-li (8 episodes, 2001)
Li Chen ...
 Bai Jing-tang (8 episodes, 2003)
Guang-ze Ma ...
 Li Tian-yi (8 episodes, 2003)
Jin-hua Sun ...
 Mei Zhi Zi, Madam Tianmu (8 episodes, 2003)
Wen-ming Sun ...
 Bai Jing-yi (8 episodes, 2003)
Ding Yue ...
 Cook Feng (8 episodes, 2003)
Yulu Du ...
 Bai Meng-tang (7 episodes, 2001)
Xudong Du ...
 Han Rong-fa (7 episodes, 2001)
Bing Liu ...
 Feng Liu Er (7 episodes, 2001)
Ying Shang ...
 Wu Cui Gu (7 episodes, 2001)
Xiaochuan Song ...
 Wan Xiao-ju (7 episodes, 2001)
Wan-qing Sun ...
 Che Lao Hui (7 episodes, 2001)
Chao-qun Wang ...
 Bai Jing-wu (youth) (7 episodes, 2001)
Da-li Hou ...
 Huang Li (7 episodes, 2003)
Zhan-Biao Shan ...
 Servant (7 episodes, 2003)
Zongluo Huang ...
 Chang Gong Gong (6 episodes, 2001)
Ni Jia ...
 Da Ge Ge (6 episodes, 2001)
Dan Liu ...
 Ku Ju,Maidservant (6 episodes, 2001)
Ming-song Ren ...
 Jin Hua (6 episodes, 2001)
Xue-bin Shen ...
 Zhu Shun (6 episodes, 2001)
De-li Sun ...
 Dong Da-xing (6 episodes, 2001)
Jia-ning Wu ...
 Bai Jing-si (youth) (6 episodes, 2001)
...
 Ji Zongbu (6 episodes, 2001)
Zhi-dan Fang ...
 Captain XiaoCun (7 episodes, 2003)
Jian Hu ...
 Hong Feng (6 episodes, 2003)
Gege Liu ...
 Duan Er-lan (6 episodes, 2003)
Hai-hua Lu ...
 Zheng San-dan (7 episodes, 2003)
Ying Xiong ...
 Gao Yue-ling (6 episodes, 2003)
Hao-ran You ...
 Little Tian-yi (7 episodes, 2003)
...
 An Fu (5 episodes, 2001)
Yao-miao Guan ...
 Guan Xiang-lian, youth (5 episodes, 2001)
Yusheng Li ...
 Qi Fu-tian (5 episodes, 2001)
Ci-hang Liu ...
 Bai Jingqi, childhood / ... (5 episodes, 2001)
Zijun Ma ...
 Chen Yue-sheng (5 episodes, 2001)
Yang Zhang ...
 Bai Jing-gong (5 episodes, 2001)
Zhenqi Zhao ...
 Bai Ying Shi (5 episodes, 2001)
Chen Liu ...
 Bai Jingsi (6 episodes, 2003)
Mutu Nige ...
 Kato, aka Jia Teng Shou Nan (5 episodes, 2003)
Chang-ying Wang ...
 Yu Mama, Old Maid (5 episodes, 2003)
Sheng An ...
 Yang Yi-zeng (4 episodes, 2001)
Xu-wen Bai ...
 Guan Jingshan (4 episodes, 2001)
Si-si Geng ...
 Bai Yufen, youth (4 episodes, 2001)
Qun He ...
 Pi Tou'er (4 episodes, 2001)
Xiaoshu He ...
 Lao Fu Jin (4 episodes, 2001)
Yong-sheng He ...
 Tianmu Qingyi (4 episodes, 2001)
Ling-zhi Liu ...
 Bai Zhan-yuan (4 episodes, 2001)
Jun Ma ...
 Wu Zhang Gui (4 episodes, 2001)
Jiacun Li ...
 Coffin Duan Lao Ban (4 episodes, 2003)
Xiao Lu ...
 Little He Qi, daughter of Bai Jiali (4 episodes, 2003)
Guitian Sun ...
 Zhu Ma Shi, Zhu Fu's mother (4 episodes, 2003)
Xue-lian Zhao ...
 He Qi, daughter of Bai Jiali (4 episodes, 2003)
Qiu-lin Bai ...
 Shi Yuan-xiang (3 episodes, 2001)
Ling-yue Chen ...
 Huang Chun, youth (3 episodes, 2001)
Bao-zhong Ji ...
 Bai Jing-sheng (3 episodes, 2001)
Su Liu ...
 Bing Pian (3 episodes, 2001)
Zeng-shou Ma ...
 Bei Shi Ye (3 episodes, 2001)
Lin-lin Song ...
 Father Rong (3 episodes, 2001)
...
 Tagi (3 episodes, 2001)
Li-nian Wang ...
 Yan Ye (3 episodes, 2001)
Yang Wang ...
 Lian Xin, Maidservant (3 episodes, 2001)
Liwen Yu ...
 Lv Zhang Gui (3 episodes, 2001)
You-chuan Yu ...
 Wang Ba Gun Zi (3 episodes, 2001)
Ya-xuan Yuan ...
 He Luo-pu (3 episodes, 2001)
Haiyan Zhang ...
 Jin Lian (3 episodes, 2001)
...
 Li Lian-ying (3 episodes, 2001)
Zongyin Zhou ...
 Sun Wan-tian (3 episodes, 2001)
Decheng Zhu ...
 Bao Gong Tou (3 episodes, 2001)
Cong Ding ...
 Chinese Traitor A (3 episodes, 2003)
Juan Du ...
 Nurses (3 episodes, 2003)
Jing Guo ...
 Shen Xiao-qing, Jin Er's wife (3 episodes, 2003)
Zhong-hua He ...
 Qu Bei-yuan (3 episodes, 2003)
Hai Hong ...
 Shi Cheng (3 episodes, 2003)
Yun-peng Huang ...
 Bai Zhan-bang (3 episodes, 2003)
Ji-dong Lu ...
 Chinese Traitor B (3 episodes, 2003)
Shen Ren ...
 Xu Shi-meng / ... (3 episodes, 2003)
Da-lu Yang ...
 Wang Ming (3 episodes, 2003)
Guo-gang Zhao ...
 Zhao Dashui (3 episodes, 2003)
Kong-li Cao ...
 Niu Huang (2 episodes, 2001)
Shaoxiong Guo ...
 Li Man-fu (2 episodes, 2001)
Bo Liu ...
 Za Mao Er (2 episodes, 2001)
...
 Zhen Er (2 episodes, 2001)
Yun-shou Tan ...
 Fan Zhang Gui (2 episodes, 2001)
Zi Yuan ...
 Wang Xiguang (youth) (2 episodes, 2001)
Wei-hua Zhong ...
 Zhu Fu (2 episodes, 2001)
Zhonghe Zhou ...
 Zhan Kui-xi (2 episodes, 2001)
Jian-ping Zhu ...
 Wu Bao-sheng (2 episodes, 2001)
Li-bo Fan ...
 Nurses (2 episodes, 2003)
Chun-hua Guo ...
 Chinese teacher (2 episodes, 2003)
Tao He ...
 Du Er (2 episodes, 2003)
Chen Liu ...
 Bai Jing-bin (2 episodes, 2003)
Xiao-feng Liu ...
 Yu Juesheng (2 episodes, 2003)
Xue-ying Liu ...
 Young women A (2 episodes, 2003)
Yu-xing Liu ...
 Young women B (2 episodes, 2003)
Wei-jiang Ma ...
 He Fei (2 episodes, 2003)
Gang Wang ...
 Doctor (2 episodes, 2003)
Guo-gang Wang ...
 Luo Zu Zhang (2 episodes, 2003)
Xiao-wei Wang ...
 Black Man / ... (2 episodes, 2003)
Zeng-He Zheng ...
 Servant (2 episodes, 2003)
...
 Fuya Chai Guan (1 episode, 2001)
Hong-jin Fu ...
 Mao Zong Guan (1 episode, 2001)
Li-min Gang ...
 De Xian Sheng (1 episode, 2001)
Zhixing Ge ...
 Yu Da Ye (1 episode, 2001)
Ying Han ...
 Han Zhang Shi (1 episode, 2001)
Yueqiao Han ...
 He Yun (1 episode, 2001)
Yong Hou ...
 Nakamura (1 episode, 2001)
...
 Futai Da Ren (1 episode, 2001)
Shuyuan Jin ...
 Huai Hua's mother (1 episode, 2001)
...
 Gan Ba Ye (1 episode, 2001)
Xiao Liang ...
 Lu Xiao-ta (1 episode, 2001)
Feng Liu ...
 Shen Da Ren (1 episode, 2001)
Zhibing Liu ...
 Monk Hui Neng (1 episode, 2001)
(1 episode, 2001)
Junyi Shen ...
 He Ye Da Zuo (1 episode, 2001)
Kè Su ...
 Lu Guang-yi (1 episode, 2001)
Zhen-lin Sun ...
 Old Huang (1 episode, 2001)
Hu-quan Wang ...
 Dong Sheng (1 episode, 2001)
Lin-Ping Xu ...
 Bai Jing-yi (youth) (1 episode, 2001)
...
 Bai Hua (1 episode, 2001)
Yuchun Yun ...
 Zhu Shun's Mom (1 episode, 2001)
Huijun Zhang
(1 episode, 2001)
...
 Cixi (1 episode, 2001)
Shuo-yu Chen ...
 Tong Dalu, Tong Yue's son (1 episode, 2003)
Gong-hai Du ...
 Chairman Xiao (1 episode, 2003)
Xin-hua Fang ...
 Madam Fat (1 episode, 2003)
Xue-bin Fu ...
 Doctor Shen (1 episode, 2003)
Ya-ming Ge ...
 Big Guy (1 episode, 2003)
Wen-lu Guan ...
 General public (1 episode, 2003)
Wenli Hei ...
 Female teacher (1 episode, 2003)
Iwona ...
 female English teacher (1 episode, 2003)
...
 Head Officer (1 episode, 2003)
Daguang Li ...
 Captain Jia (1 episode, 2003)
Jun-liang Li ...
 Prison policeman (1 episode, 2003)
Ke Li ...
 Traffic Man (1 episode, 2003)
Ailian Liu ...
 Female Cadres (1 episode, 2003)
...
 Old Man in reception office (1 episode, 2003)
Gui-rong Liu ...
 General public (1 episode, 2003)
Gui-xin Liu ...
 General public (1 episode, 2003)
Jing-cheng Liu ...
 Martial Arts Teacher (1 episode, 2003)
Zhongyuan Liu ...
 Blind Yao (1 episode, 2003)
Xiaofeng Ma ...
 Yuan Shuncai, Manager from Communist Party (1 episode, 2003)
Gu Meng ...
 General public (1 episode, 2003)
Yan Qin ...
 Barber Ren (1 episode, 2003)
Jin-de Shen ...
 Chefu (1 episode, 2003)
Guang Shi ...
 Sun Fu-tian (1 episode, 2003)
Jing-ming Shi ...
 Officer Hou (1 episode, 2003)
Jun-hui Shi ...
 Meng Tianfu, Li Tian-yi's brother (1 episode, 2003)
Yi Shi ...
 Shanjing Longyu (2 episodes, 2003)
Lian-Yu Sun ...
 Old Man (1 episode, 2003)
Jin-liang Tie ...
 Mid-age Man (1 episode, 2003)
Ruimin Tong ...
 Xiang Yunchuan (1 episode, 2003)
Sujing Wang ...
 Female Cadres (1 episode, 2003)
Wei Wang ...
 Lawyer Xiao (1 episode, 2003)
Zhen-hua Wang ...
 Officer Luo Qu Zhang (1 episode, 2003)
Zhixia Wang ...
 Propaganda leader (2 episodes, 2003)
Zhong-jun Wang ...
 Staff in Pharmacy (1 episode, 2003)
Ying-Yan Wong ...
 Cui Yi-gui (1 episode, 2003)
Lian-liang Wu ...
 Boss Jiao (1 episode, 2003)
Yujuan Wu ...
 Security guarantee (2 episodes, 2003)
Naihuang Yang ...
 Old janitor (1 episode, 2003)
Zi Yang ...
 Apple Hawker, little girl (1 episode, 2003)
Nai-jun You ...
 Doctor (1 episode, 2003)
Yanming Yu ...
 Female Cadres (1 episode, 2003)
Chao Zhang ...
 Officer Tan (1 episode, 2003)
Da-hai Zhang ...
 Servant C (1 episode, 2003)
Lin Zhang ...
 Salesperson B (1 episode, 2003)
Wei-xing Zhang ...
 Jiao Wen (1 episode, 2003)
Xian-yao Zhang ...
 Player (1 episode, 2003)
Xue-hao Zhang ...
 Gong Ben (2 episodes, 2003)
Yan-min Zhao ...
 Schoolmaster Lu (1 episode, 2003)
Ru-gao Zheng ...
 Doctor Ji (1 episode, 2003)
Create a character page for: ?

Series Produced by 

Ji Feng ... co-producer (40 episodes, 2001)
En Hu ... planner (40 episodes, 2001)
Peisen Li ... planning producer (40 episodes, 2001)
Baochang Guo ... co-producer (32 episodes, 2003)
Gege Liu ... executive producer (32 episodes, 2003)
Yiping Cui ... line producer (5 episodes, 2001)
Jianmin Gao ... line producer / planning producer (5 episodes, 2001)
Yongjian Li ... executive producer (5 episodes, 2001)
Wei Lin ... co-executive producer (5 episodes, 2001)
Yi Lin ... planning producer (5 episodes, 2001)
Guizhi Liu ... co-producer (5 episodes, 2001)
Junjie Liu ... producer (5 episodes, 2001)
Ming Luo ... planner (5 episodes, 2001)
Feng Ta ... executive producer (5 episodes, 2001)
Xiangjiang Tan ... producer (5 episodes, 2001)
Guohui Wang ... co-producer (5 episodes, 2001)
Dashen Wu ... planning producer (5 episodes, 2001)
Zhiyu Wu ... consulting producer (5 episodes, 2001)
Simin Zhang ... consulting producer (5 episodes, 2001)
Huayong Zhao ... supervising producer (5 episodes, 2001)
Jian Zhao ... co-producer (5 episodes, 2001)
Ping Dong ... co-producer (5 episodes, 2003)
Sanping Han ... producer (5 episodes, 2003)
Zhaocheng Jiang ... planner (5 episodes, 2003)
Bolun Li ... co-producer (5 episodes, 2003)
Fang Liu ... co-executive producer (5 episodes, 2003)
Jianli Liu ... supervising producer (5 episodes, 2003)
Xiao Liu ... co-executive producer / planner (5 episodes, 2003)
Xiaolin Liu ... supervising producer (5 episodes, 2003)
Xiaozhu Liu ... planner (5 episodes, 2003)
Le Qun Song ... co-producer (5 episodes, 2003)
Zhan Teng ... co-producer (5 episodes, 2003)
Daqing Wang ... executive producer (5 episodes, 2003)
Yi Wang ... planner (5 episodes, 2003)
Zhongjun Wang ... co-producer (5 episodes, 2003)
Zhonglei Wang ... supervising producer (5 episodes, 2003)
Hongliang Wu ... supervising producer (5 episodes, 2003)
Yijun Zhao ... planner (5 episodes, 2003)
Xiaoping Zhu ... planner (5 episodes, 2003)
Jinmin Gao ... planning producer (1 episode, 2001)

Series Cinematography by 

Yaolin Zhao ... (40 episodes, 2001)
Yong Hou ... (32 episodes, 2003)
Fei Wu ... (32 episodes, 2003)

Series Film Editing by 

Yaozu Yang ... (72 episodes, 2001-2003)

Series Art Direction by 

Qi Lin ... (40 episodes, 2001)
Xiaoxia Chen ... (32 episodes, 2003)

Series Set Decoration by 

Jin-de Shen ... (1 episode, 2003)
Ping-quan Tian ... (1 episode, 2003)
Yun-Feng Wang ... (1 episode, 2003)

Series Costume Design by 

Chang-ying Wang ... (1 episode, 2003)

Series Costume and Wardrobe Department 

He-yuan Zhao ... costumer / costumes (32 episodes, 2003)
Ping Li ... costumes (1 episode, 2003)
Gui-xin Liu ... costumes (1 episode, 2003)
Chang-ying Wang ... costume supervisor (1 episode, 2003)

Series Music Department 

Jiping Zhao ... composer: theme music (72 episodes, 2001-2003)

Series Other crew 

Gu Meng ... production staff (1 episode, 2003)
Lian-Yu Sun ... production staff (1 episode, 2003)

See also

Release Dates | Official Sites | Box Office/Business | Company Credits | Filming Locations | Technical Specs | Literature

Contribute to This Page