Episodes cast for
"Ashita no Kita Yoshio" (2008) More at IMDbPro »

Season: 1
Year: 2008


Season 1


Season 1, Episode 1: Episode #1.1

8 January 2008

Season 1, Episode 2: Episode #1.2

15 January 2008

Fumiyo Kohinata ... Kita Yoshio

Ryûhei Matsuda ... Yashiro Heita
Yasufumi Hayashi ... Heita's brother
Masayuki Imai ... Minami Takao
Ryô Iwamatsu ... Ebata Tatsuo
Satoshi Jimbo ... Washizu Hideto (as Satoshi Jinbo)
Jun Kaname ... Moriwaki Daisuke
Hitomi Katayama ... Maakun
Asami Katsura ... Myu
Haruko Katô ... Kita Shizuko
Shigeo Kobayashi ... Shinobu's manager
Manami Konishi ... Washizu Mizuho

Chiaki Kuriyama ... Hasegawa Rika
Tomomi Maruyama ... Yoda Ryoichi
Yuri Mizutani
Wataru Murakami ... Spying staff member
Katsuhisa Namase ... Sugimoto Masaru
Izumi Nishimura ... Heita's sister-in-law
Kaoru Noguchi
Maya Sakita
Kumi Takeshita
Bambi Watanabe ... Pu
Akihito Yoshiie ... Yaida
Yuriko Yoshitaka ... Yoimachi Shinobu
Yurisa ... Kura

Season 1, Episode 3: Episode #1.3

22 January 2008

Fumiyo Kohinata ... Kita Yoshio

Ryûhei Matsuda ... Yashiro Heita

Mark Chinnery ... Model agency official
Masayuki Imai ... Minami Takao
Ryô Iwamatsu ... Ebata Tatsuo
Satoshi Jimbo ... Washizu Hideto (as Satoshi Jinbo)
Jun Kaname ... Moriwaki Daisuke
Hitomi Katayama ... Maakun
Asami Katsura ... Myu
Shigeo Kobayashi ... Shinobu's manager
Manami Konishi ... Washizu Mizuho

Chiaki Kuriyama ... Hasegawa Rika
Tomomi Maruyama ... Yoda Ryoichi
Yuri Mizutani
Yoshiyuki Morishita
Katsuhisa Namase ... Sugimoto Masaru
Risa Nishimura
Yôichi Nukumizu ... Katayama
Risa
Bambi Watanabe ... Pu
Akihito Yoshiie ... Yaida
Yuriko Yoshitaka ... Yoimachi Shinobu

Season 1, Episode 4: Episode #1.4

29 January 2008

Fumiyo Kohinata ... Kita Yoshio

Ryûhei Matsuda ... Yashiro Heita
Takuya Hanami
Masayuki Imai ... Minami Takao
David Itô ... President Kobayashi
Ryô Iwamatsu ... Ebata Tatsuo
Satoshi Jimbo ... Washizu Hideto (as Satoshi Jinbo)
Jun Kaname ... Moriwaki Daisuke
Hitomi Katayama ... Maakun
Asami Katsura ... Myu
Haruko Katô ... Kita Shizuko
Manami Konishi ... Washizu Mizuho

Chiaki Kuriyama ... Hasegawa Rika
Kôhei Majima
Tomomi Maruyama ... Yoda Ryoichi
Katsuhisa Namase ... Sugimoto Masaru
Yôichi Nukumizu ... Katayama
Aya Watabe
Bambi Watanabe ... Pu
Akihito Yoshiie ... Yaida
Yuriko Yoshitaka ... Yoimachi Shinobu

Season 1, Episode 5: Episode #1.5

5 February 2008

Fumiyo Kohinata ... Kita Yoshio

Ryûhei Matsuda ... Yashiro Heita
Takuya Hanami
Atsushi Hotta
Chieko Ichikawa ... Sato Tae
Masayuki Imai ... Minami Takao
David Itô ... President Kobayashi
Ryô Iwamatsu ... Ebata Tatsuo
Satoshi Jimbo ... Washizu Hideto (as Satoshi Jinbo)
Akio Jô
Jun Kaname ... Moriwaki Daisuke
Hitomi Katayama ... Maakun
Asami Katsura ... Myu
Katsuya
Shigeo Kobayashi ... Shinobu's manager
Manami Konishi ... Washizu Mizuho

Chiaki Kuriyama ... Hasegawa Rika
Kôhei Majima
Tomomi Maruyama ... Yoda Ryoichi
Hidekazu Mashima ... Maruyama
Yuri Mizutani
Hachiro Mori
Katsuhisa Namase ... Sugimoto Masaru
Yôichi Nukumizu ... Katayama
Maya Sakita
Natsumi Sugimoto
Kumi Takeshita
Yasukiyo Umeno ... Sato Shintaro
Bambi Watanabe ... Pu
Hiroyuki Yamamoto
Akihito Yoshiie ... Yaida
Yuriko Yoshitaka ... Yoimachi Shinobu
Yurisa ... Kura

Season 1, Episode 6: Episode #1.6

12 February 2008

Fumiyo Kohinata ... Kita Yoshio

Ryûhei Matsuda ... Yashiro Heita
Takuya Hanami
Sei Hiraizumi ... Tatemichi Tsuyoshi
Masayuki Imai ... Minami Takao
Amane Imaizumi
David Itô ... President Kobayashi
Ryô Iwamatsu ... Ebata Tatsuo
Akio Jô
Jun Kaname ... Moriwaki Daisuke
Hitomi Katayama ... Maakun
Katsuya
Junichi Kikawa
Shigeo Kobayashi ... Shinobu's manager
Chikako Komai
Manami Konishi ... Washizu Mizuho

Chiaki Kuriyama ... Hasegawa Rika
Kôhei Majima
Tomomi Maruyama ... Yoda Ryoichi
Yuri Mizutani
Katsuhisa Namase ... Sugimoto Masaru
Maya Sakita
Hidenori Takei
Kumi Takeshita
Bambi Watanabe ... Pu
Akihito Yoshiie ... Yaida
Yuriko Yoshitaka ... Yoimachi Shinobu
Yurisa ... Kura

Season 1, Episode 7: Episode #1.7

19 February 2008

Fumiyo Kohinata ... Kita Yoshio

Ryûhei Matsuda ... Yashiro Heita
Gaku Adachi
Shinpei Asanuma
Shin Ikeda
Masayuki Imai ... Minami Takao
Ryô Iwamatsu ... Ebata Tatsuo
Jun Kaname ... Moriwaki Daisuke
Hitomi Katayama ... Maakun
Asami Katsura ... Myu
Shigeo Kobayashi ... Shinobu's manager
Manami Konishi ... Washizu Mizuho

Chiaki Kuriyama ... Hasegawa Rika
Tomomi Maruyama ... Yoda Ryoichi
Satoshi Mikami
Yuri Mizutani
Wataru Murakami ... Spying staff member
Shigeru Muroi ... Usami Hiromi
Katsuhisa Namase ... Sugimoto Masaru
Maya Sakita
Kazumasa Taguchi
Kumi Takeshita
Bambi Watanabe ... Pu
Akihito Yoshiie ... Yaida
Yuriko Yoshitaka ... Yoimachi Shinobu
Yurisa ... Kura

Season 1, Episode 8: Episode #1.8

26 February 2008

Fumiyo Kohinata ... Kita Yoshio

Ryûhei Matsuda ... Yashiro Heita
Sei Hiraizumi ... Tatemichi Tsuyoshi
Masayuki Imai ... Minami Takao
Ryô Iwamatsu ... Ebata Tatsuo
Satoshi Jimbo ... Washizu Hideto (as Satoshi Jinbo)
Jun Kaname ... Moriwaki Daisuke
Hitomi Katayama ... Maakun
Asami Katsura ... Myu
Shigeo Kobayashi ... Shinobu's manager
Manami Konishi ... Washizu Mizuho

Chiaki Kuriyama ... Hasegawa Rika
Tomomi Maruyama ... Yoda Ryoichi
Hidekazu Mashima ... Maruyama
Yuri Mizutani
Katsuhisa Namase ... Sugimoto Masaru
Yôichi Okamura
Rina Satô (as Rina Sato)
Bambi Watanabe ... Pu
Masayoshi Yamazaki ... Azuma Takayuki
Akihito Yoshiie ... Yaida
Yuriko Yoshitaka ... Yoimachi Shinobu

Season 1, Episode 9: Episode #1.9

4 March 2008

Fumiyo Kohinata ... Kita Yoshio

Ryûhei Matsuda ... Yashiro Heita
Keisuke Horibe

Takuya Iba
Masayuki Imai ... Minami Takao
Ryô Iwamatsu ... Ebata Tatsuo
Hidetoshi Iwato
Jun Kaname ... Moriwaki Daisuke
Hitomi Katayama ... Maakun
Asami Katsura ... Myu
Miha Kisaragi
Shigeo Kobayashi ... Shinobu's manager
Manami Konishi ... Washizu Mizuho

Chiaki Kuriyama ... Hasegawa Rika
Tomomi Maruyama ... Yoda Ryoichi
Hidekazu Mashima ... Maruyama
Yuri Mizutani
Osamu Mukai
Shinshô Nakamaru ... Professor Uno
Katsuhisa Namase ... Sugimoto Masaru
Risa Nishimura
Risa
Maya Sakita
Hiroko Taguchi
Kumi Takeshita
Bambi Watanabe ... Pu
Akihito Yoshiie ... Yaida
Yuriko Yoshitaka ... Yoimachi Shinobu
Yumi Yoshitatsu
Yurisa ... Kura

Season 1, Episode 10: Episode #1.10

11 March 2008

Fumiyo Kohinata ... Kita Yoshio

Ryûhei Matsuda ... Yashiro Heita
Yasushi Higuchi
Keisuke Horibe

Takuya Iba ... Suspect
Isamu Ichikawa
Kunihiko Ida
Masayuki Imai ... Minami Takao
Ryuta Isomura
Ryô Iwamatsu ... Ebata Tatsuo
Hidetoshi Iwato
Jun Kaname ... Moriwaki Daisuke
Hitomi Katayama ... Maakun
Asami Katsura ... Myu
Tôru Kizu
Shigeo Kobayashi ... Shinobu's manager
Manami Konishi ... Washizu Mizuho

Chiaki Kuriyama ... Hasegawa Rika
Tomomi Maruyama ... Yoda Ryoichi
Hidekazu Mashima ... Maruyama
Yuri Mizutani
Katsuhisa Namase ... Sugimoto Masaru
Maya Sakita
Natsumi Sugimoto
Kumi Takeshita
Hiroki Tawara
Bambi Watanabe ... Pu
Akihito Yoshiie ... Yaida
Yuriko Yoshitaka ... Yoimachi Shinobu
Yurisa ... Kura

Season 1, Episode 11: Episode #1.11

18 March 2008

Fumiyo Kohinata ... Kita Yoshio

Ryûhei Matsuda ... Yashiro Heita
Yasushi Higuchi
Isamu Ichikawa
Kunihiko Ida
Masayuki Imai ... Minami Takao
Ryô Iwamatsu ... Ebata Tatsuo
Jun Kaname ... Moriwaki Daisuke
Hitomi Katayama ... Maakun
Asami Katsura ... Myu
Tôru Kizu
Shigeo Kobayashi ... Shinobu's manager
Manami Konishi ... Washizu Mizuho

Chiaki Kuriyama ... Hasegawa Rika
Tomomi Maruyama ... Yoda Ryoichi
Arisa Matsunaga
Yuri Mizutani
Katsuhisa Namase ... Sugimoto Masaru
Maya Sakita
Masahiko Shimada
Kumi Takeshita
Bambi Watanabe ... Pu
Akihito Yoshiie ... Yaida
Yuriko Yoshitaka ... Yoimachi Shinobu
Yurisa ... Kura

You may add a new episode for this TV series by clicking the 'add episode' button