Episodes cast for
"Sailor Suit and Machine Gun" (2006) More at IMDbPro »"Sêrâ-fuku to kikanjû" (original title)

Season: 1
Year: 2006


Season 1


Season 1, Episode 1: Episode #1.1

13 October 2006

Hiroaki Fukui ... Goda Hideki
Shion Hatakeyama

Kyôko Koizumi ... Mayumi

Masami Nagasawa ... Izumi Hoshi
Akiyoshi Nakao ... Sakai Kenji
Hiromasa Taguchi ... Nishino Takeshi

Shin'ichi Tsutsumi ... Makoto Sakuma
Ryûji Yamamoto ... Sakai Kinzo

Season 1, Episode 2: Episode #1.2

20 October 2006

Hiroaki Fukui ... Goda Hideki
Shion Hatakeyama

Kyôko Koizumi ... Mayumi

Masami Nagasawa ... Izumi Hoshi
Akiyoshi Nakao ... Sakai Kenji
Hiromasa Taguchi ... Nishino Takeshi

Shin'ichi Tsutsumi ... Makoto Sakuma
Ryûji Yamamoto ... Sakai Kinzo

Season 1, Episode 3: Episode #1.3

27 October 2006

Hiroaki Fukui ... Goda Hideki
Shion Hatakeyama

Kyôko Koizumi ... Mayumi

Masami Nagasawa ... Izumi Hoshi
Akiyoshi Nakao ... Sakai Kenji
Hiromasa Taguchi ... Nishino Takeshi

Shin'ichi Tsutsumi ... Makoto Sakuma
Ryûji Yamamoto ... Sakai Kinzo

Season 1, Episode 4: Episode #1.4

3 November 2006

Hiroaki Fukui ... Goda Hideki
Shion Hatakeyama

Kyôko Koizumi ... Mayumi

Masami Nagasawa ... Izumi Hoshi
Akiyoshi Nakao ... Sakai Kenji
Hiromasa Taguchi ... Nishino Takeshi

Shin'ichi Tsutsumi ... Makoto Sakuma
Ryûji Yamamoto ... Sakai Kinzo

Season 1, Episode 5: Episode #1.5

10 November 2006

Hiroaki Fukui ... Goda Hideki
Shion Hatakeyama

Kyôko Koizumi ... Mayumi

Masami Nagasawa ... Izumi Hoshi
Akiyoshi Nakao ... Sakai Kenji

Shin'ichi Tsutsumi ... Makoto Sakuma
Ryûji Yamamoto ... Sakai Kinzo

Season 1, Episode 6: Episode #1.6

17 November 2006

Hiroaki Fukui ... Goda Hideki
Shion Hatakeyama

Kyôko Koizumi ... Mayumi

Masami Nagasawa ... Izumi Hoshi
Akiyoshi Nakao ... Sakai Kenji

Shin'ichi Tsutsumi ... Makoto Sakuma

Season 1, Episode 7: Episode #1.7

24 November 2006

Shion Hatakeyama

Kyôko Koizumi ... Mayumi

Masami Nagasawa ... Izumi Hoshi

Shin'ichi Tsutsumi ... Makoto Sakuma

You may add a new episode for this TV series by clicking the 'add episode' button