IMDb > "Yi shu ren sheng" (2001) > Episodes cast

Episodes cast for
"Yi shu ren sheng" (2001) More at IMDbPro »

Season: 2 | 3 | 11
Year: 2001 | 2002 | 2010 | unknown


Season 2


Season 2, Episode 32: Zhao Wei

28 July 2001


Wei Zhao ... Herself
Jun Zhu ... Himself - Host

Season 3


Season 3, Episode 1: Warming 2002

1 January 2002

Jun Zhu ... Himself - Host

Wei Zhao ... Herself

Season 11


Season 11, Episode 1: Wen nuan 2009 jing bian ban

6 January 2010

Yansong Bai ... Himself-Host
Yue Zhang ... Herself-Host
Jun Zhu ... Himself-Host

Season 11, Episode 2: Jia Zuoguang: Wu dong ren sheng

14 January 2010

Zuoguang Jia ... Himself
Jun Zhu ... Himself-Host

Season 11, Episode 3: Episode #11.3

????

Season 11, Episode 4: Jin Tielin: Yinyue, rensheng, ketang

23 January 2010

Tielin Jin ... Himself
Jun Zhu ... Himself-Host

Season 11, Episode 5: Dili Baier: Ye ying gui lai

28 January 2010

Baier Dili ... Herself
Jun Zhu ... Himself-Host

Season 11, Episode 6: Sun Zhou & Sun Chun: Xiong di mian dui mian

4 February 2010

Chun Sun ... Himself

Zhou Sun ... Himself
Jun Zhu ... Himself-Host

You may add a new episode for this TV series by clicking the 'add episode' button