"The Metropolitan Opera Presents" Ariadne auf Naxos (TV Episode 1988) Poster

Photo Gallery

8 photos
8 photos