8 titles.

Sort by: Popularity | A-Z | User Rating | Num Votes | US Box Office | Runtime | Year▼ | US Release Date
1. Sunshine Angel (2011 TV Series) Sunshine Angel (2011 TV Series)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.2/10 X  
As her name suggests, Sunshine (Ranie Yang), is a delightful girl, who lives with her self-sacrificing... Dir: Ming-tai Wang With: Rainie Yang, Chun Wu, Candy Liu Comedy | Romance 90 mins.
2. Archrivals (2009 TV Series) Archrivals (2009 TV Series)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Xiaogang You With: Murray Clive Walker, Winston Chao, Yulu Du Drama | War
3. The Little Fairy (2006 TV Series) The Little Fairy (2006 TV Series)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Sing Kuen Leung, Siu-Kit Wong With: Ge Hu, Ariel Lin, Chih-kung Tou Fantasy | Romance
4. Xiao Zhuang Mi Shi (2002 TV Series) Xiao Zhuang Mi Shi (2002 TV Series)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Te-Kai Liu, Xiaogang You With: Jing Ning, Saifei He, Jing Hu Drama
5. Yin Lou (1998 Mini-Series) Yin Lou (1998 Mini-Series)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Lingling Tao, Xiaogang You With: Lili Ge, Mengshi Qi, Qianqian Wu Drama
6. Can ku de xia tan (1992) Can ku de xia tan (1992)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
A released convict wants revenge against the family of the late policeman who was responsible for his conviction. Dir: Yin Jin With: Guoqiang Qu, Zhai Nai She, Qianqian Wu Thriller
7. Hong shi zi zuo zheng (1991) Hong shi zi zuo zheng (1991)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Medical experts struggle to gain acceptance for kidney transplants for children. Dir: Mu Jia With: Chun Sun, Qianqian Wu, Guoli Zhang Drama
8. Tears in Suzhou (1985) Tears in Suzhou (1985)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Fangqian Chen With: Bai Ling, Guanchu Shen, Ming Cai Drama | Romance 98 mins.
8 titles.