Pictures & Photos from "The Metropolitan Opera Presents" Ariadne auf Naxos (TV Episode 1988) Poster

14 December 2000
The Metropolitan Opera Presents: Ariadne auf Naxos (1988)

Photo 6 of 8