Pictures & Photos of Setsuko Hara Poster

Photos from Banshun
11 November 2011
© 1949 - Shôchiku Eiga
Setsuko Hara, Chishû Ryû, and Yumeji Tsukioka in Banshun (1949)

Photo 10 of 13