Cinemakottaka

മലകള്‍ , മുലകള്‍ , ആകാശം, മുറിക്കുള്ളിലെ ആകാശം, ഇരുട്ട് മുറി, ബീഡി, ഉറക്കം, റോഡ്‌, സ്വപ്നം, ചിരി, സന്തോഷം,കരച്ചില്‍, ഒളിഞ്ഞു നോട്ടം, തിരിഞ്ഞു നോട്ടം, മലര്‍ന്നു നോട്ടം, കമഴ്ന്നു കിടന്നു കാക്കയെ പോലെ കരയുക,മഞ്ഞ,ചുവപ്പ്, പച്ച, നീല,ഓടുന്ന ബസ്സ്‌, ചാടുന്ന കുട്ടി, പാവാട, അതിനുള്ളിലെ കുഞ്ഞു പട്ടണം, കാടു, കുയില്, അല്ല കുജില്, പിന്നെ ഉമ്മകളും അവര്‍ക്കിടയിലെ ഒരു കുഞ്ഞു കാറ്റും......a film by vipindhanurdharan
View:
Log in to copy items to your own lists.
1.
Winged Migration (2001 Documentary)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.0/10 X  
Documentary on the migratory patterns of birds, shot over the course of three years on all seven continents. (98 mins.)
 
2.
Exiles (2004)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.8/10 X  
Two French lovers, Zano and Naima, decided to travel to the land of their parents: Algeria. Their road trip gradually becomes a spiritual quest. (104 mins.)
Director: Tony Gatlif
 
3.
Pina (2011 Documentary)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.7/10 X  
A tribute to the late German choreographer, Pina Bausch, as her dancers perform her most famous creations. (103 mins.)
Director: Wim Wenders
“ "dance dance otherwise we are lost" ” - vipindhanurdharan
 
4.
Pollock (2000)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.0/10 X  
A film about the life and career of the American painter, Jackson Pollock. (122 mins.)
Director: Ed Harris
 
5.
Wasteland (2002)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.0/10 X  
Welcome to the crossroads... Wasteland is a mosaic of American college life seen through those that live it... (116 mins.)
Director: Dan Fabrizio
 
6.
The Tree (2010)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.6/10 X  
After the death of her father, an 8-year-old girl becomes convinced that he is whispering to her through the leaves of the gargantuan tree that towers over her house. (100 mins.)
 
7.
Sex and Lucia (2001)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.2/10 X  
Various lives converge on an isolated island, all connected by an author whose novel has become inextricably entwined with his own life. (128 mins.)
Director: Julio Medem
 
8.
Room in Rome (2010)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.2/10 X  
A hotel room in the center of Rome serves as the setting for two young and recently acquainted women to have a physical adventure that touches their very souls. (109 mins.)
Director: Julio Medem
 
9.
In the Mood for Love (2000)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.1/10 X  
Two neighbors, a woman and a man, form a strong bond after both suspect extramarital activities of their spouses. However, they agree to keep their bond platonic so as not to commit similar wrongs. (98 mins.)
Director: Kar Wai Wong
 
10.
Before Sunset (2004)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.0/10 X  
Nine years after Jesse and Celine first met, they encounter each other again on the French leg of Jesse's book tour. (80 mins.)
 
11.
Before Sunrise (1995)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.1/10 X  
A young man and woman meet on a train in Europe, and wind up spending one evening together in Vienna. Unfortunately, both know that this will probably be their only night together. (101 mins.)
 
12.
Antichrist (2009)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.6/10 X  
A grieving couple retreat to their cabin in the woods, hoping to repair their broken hearts and troubled marriage. But nature takes its course and things go from bad to worse. (108 mins.)
Director: Lars von Trier
 
13.
Cinema Paradiso (1988)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 X  
A filmmaker recalls his childhood, when he fell in love with the movies at his village's theater and formed a deep friendship with the theater's projectionist. (155 mins.)
 
14.
Life Is Beautiful (1997)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.6/10 X  
When an open-minded Jewish librarian and his son become victims of the Holocaust, he uses a perfect mixture of will, humor and imagination to protect his son from the dangers around their camp. (116 mins.)
Director: Roberto Benigni
 
15.
The Rape of Europa (2006 Documentary)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.7/10 X  
The story of Nazi Germany's plundering of Europe's great works of art during World War II and Allied efforts to minimize the damage. (117 mins.)
 
16.
Children of Heaven (1997)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.4/10 X  
After a boy loses his sister's pair of shoes, he goes on a series of adventures in order to find them. When he can't, he tries a new way to "win" a new pair. (89 mins.)
Director: Majid Majidi
 
17.
The Color of Paradise (1999)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.2/10 X  
Mohamed, a young blind boy, returns to his rural home for the summer and yearns for his father's acceptance. (90 mins.)
Director: Majid Majidi
 
18.
A Separation (2011)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.4/10 X  
A married couple are faced with a difficult decision - to improve the life of their child by moving to another country or to stay in Iran and look after a deteriorating parent who has Alzheimer's disease. (123 mins.)
Director: Asghar Farhadi
 
19.
Talk to Her (2002)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.0/10 X  
Two men share an odd friendship while they care for two women who are both in deep comas. (112 mins.)
 
20.
Turtles Can Fly (2004)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.1/10 X  
Near the Iraqi-Turkish border on the eve of an American invasion, refugee children like 13-year-old Kak (Ebrahim), gauge and await their fate. (98 mins.)
Director: Bahman Ghobadi
 
21.
Life and Debt (2001 Documentary)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.6/10 X  
Documentary look at the effects of globalization on Jamaican industry and agriculture. (80 mins.)
Director: Stephanie Black
 
22.
Earthlings (2005 Documentary)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.7/10 X  
Using hidden cameras and never-before-seen footage, Earthlings chronicles the day-to-day practices of the largest industries in the world, all of which rely entirely on animals for profit. (95 mins.)
Director: Shaun Monson
 
23.
Exit Through the Gift Shop (2010 Documentary)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.0/10 X  
The story of how an eccentric French shop-keeper and amateur film-maker attempted to locate and befriend Banksy... (87 mins.)
Director: Banksy
 
24.
Bratya Karamazovy (1969)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.8/10 X  
Three brothers, one spiritual and living at a monastary, one a gambler, and one an intellectual, work out their problems in 19th century Russia. (232 mins.)
“ The Brothers Karamazov (1969) ” - vipindhanurdharan
 
25.
Women Without Men (2009)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.3/10 X  
Against the tumultuous backdrop of Iran's 1953 CIA-backed coup d'état, the destinies of four women converge in a beautiful orchard garden, where they find independence, solace and companionship. (95 mins.)
 
26.
Into the Wild (2007)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.2/10 X  
After graduating from Emory University, top student and athlete Christopher McCandless abandons his possessions, gives his entire $24,000 savings account to charity and hitchhikes to Alaska to live in the wilderness. Along the way, Christopher encounters a series of characters that shape his life. (148 mins.)
Director: Sean Penn
 
27.
Lust for Life (1956)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.4/10 X  
The life of brilliant but tortured artist Vincent van Gogh. (122 mins.)
 
28.
Klimt (2006)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.1/10 X  
A portrait of Austrian artist Gustav Klimt, whose lavish, sexual paintings came to symbolize the art nouveau style of the late nineteenth and early twentieth century. (131 mins.)
Director: Raúl Ruiz
 
29.
Love in the Time of Cholera (2007)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.4/10 X  
Florentino, rejected by the beautiful Fermina at a young age, devotes much of his adult life to carnal affairs as a desperate attempt to heal his broken heart. (139 mins.)
Director: Mike Newell
 
30.
Hiroshima Mon Amour (1959)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.0/10 X  
A French actress filming an anti-war film in Hiroshima has an affair with a married Japanese architect as they share their differing perspectives on war. (90 mins.)
Director: Alain Resnais
 
31.
I Am Kalam (2010)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.0/10 X  
An impoverished boy forms an unlikely and unstable friendship with the lonely son of a nobleman. (88 mins.)
 
32.
The Story of India (2007 Mini-Series)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.6/10 X  
Michael Wood visits places and interviews experts all over India to cover the great chapters of the subcontinent's history. (60 mins.)
 
33.
Frida (2002)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.4/10 X  
A biography of artist Frida Kahlo, who channeled the pain of a crippling injury and her tempestuous marriage into her work. (123 mins.)
Director: Julie Taymor
 
34.
Mondo cane (1962 Documentary)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 X  
A "shockumentary" consisting of a collection of mostly real archive footage displaying mankind at its most depraved and perverse, displaying bizarre rites, cruel behavior and bestial violence. (108 mins.)
 
35.
Modigliani (2004)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.4/10 X  
The story of Amedeo Modigliani's bitter rivalry with Pablo Picasso, and his tragic romance with Jeanne Hebuterne. (128 mins.)
Director: Mick Davis
 
36.
Madame Satã (2002)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.1/10 X  
Loose portrait of João Francisco dos Santos, also known as Madame Satã, a sometime chef, transvestite, lover, father, hero and convict from Rio de Janeiro. (105 mins.)
Director: Karim Ainouz
 
37.
Isadora (1968)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.7/10 X  
A biography of the dancer Isadora Duncan, the 1920s dancer who forever changed people's ideas of ballet... (131 mins.)
Director: Karel Reisz
 
38.
Wild China (2008 Mini-Series)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.6/10 X  
An in-depth look at some of China's most impressive natural sites such as the ancient Han kingdom, the Mongol steppes, the Silk Road and the Tibetan Plateau. (60 mins.)
 
39.
Diary of a Nymphomaniac (2008)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.8/10 X  
A chronicle of the life of a middle-class French girl's sexual adventures, her then fall into prostitution, and her ultimate redemption. (102 mins.)
 
40.
Sans Soleil (1983 Documentary)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.1/10 X  
"He wrote me...." A woman narrates the thoughts of a world traveler, meditations on time and memory... (100 mins.)
Director: Chris. Marker
 
41.
A Man Escaped (1956)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.2/10 X  
Captured French Resistance fighter Lieutenant Fontaine awaits a certain death sentence for espionage in a stark Nazi prison... (99 mins.)
Director: Robert Bresson
 
42.
Nostalgia for the Light (2010 Documentary)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.6/10 X  
In Chile's Atacama Desert, astronomers peer deep into the cosmos in search for answers concerning the origins of life... (90 mins.)
 
43.
Knife in the Water (1962)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.6/10 X  
On their way to a sailing trip, an aging husband and wife invite along an emphatic young hitchhiker out of sheer patronization. (94 mins.)
Director: Roman Polanski
 
44.
Incendies (2010)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.2/10 X  
Twins journey to the Middle East to discover their family history, and fulfill their mother's last wishes. (131 mins.)
 
45.
The Artist (2011)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.9/10 X  
A silent movie star meets a young dancer, but the arrival of talking pictures sends their careers in opposite directions. (100 mins.)
 
46.
Days of Heaven (1978)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.0/10 X  
A hot-tempered farm laborer convinces the woman he loves to marry their rich but dying boss so that they can have a claim to his fortune. (94 mins.)
Director: Terrence Malick
 
47.
The Father (1996)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 X  
Mehrollah is a 14-year-old boy who is forced to find a job to support his family after his father dies. He travels to the southern parts of Iran, looking for work. Upon his return to his hometown, he notices certain changes in his family. (96 mins.)
Director: Majid Majidi
 
48.
The Circle (2000)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 X  
Various women struggle to function in the oppressively sexist society of contemporary Iran. (90 mins.)
Director: Jafar Panahi
 
49.
The White Balloon (1995)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.8/10 X  
Several people try to take advantage of a little girl's innocence to hustle money her mom gave to her to buy a goldfish with. (85 mins.)
Director: Jafar Panahi
 
50.
The Science of Sleep (2006)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.3/10 X  
A man entranced by his dreams and imagination is love-struck with a French woman and feels he can show her his world. (105 mins.)
Director: Michel Gondry
 
51.
Last Life in the Universe (2003)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.6/10 X  
A suicidal, obsessively compulsive Japanese librarian is forced to lie low in Thailand with a pot-smoking woman coping with the recent loss of her sister. (112 mins.)
 
52.
Edvard Munch (1974 TV Movie)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.4/10 X  
Following a rough chronology from 1884 to 1894, when Norwegian artist Edvard Munch began expressionism... (210 mins.)
Director: Peter Watkins
 
53.
The Tree of Life (2011)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.8/10 X  
The story of a family in Waco, Texas in 1956. The eldest son witnesses the loss of innocence and struggles with his parents' conflicting teachings. (139 mins.)
Director: Terrence Malick
 
54.
Simon Schama's Power of Art (2006 TV Series)
Episode: Turner (2006)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.2/10 X  
Simon argues The Slave ship, one of 7 of his works causing a scandal at the 1840 Royal Academy exhibition... (60 mins.)
 
55.
Paula Rego: Telling Tales (2009 Documentary)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.0/10 X  
Born in Portugal, Paula Rego is one of Britain's leading artists. This intimate film follows the artist... (47 mins.)
Director: Jake Auerbach
Stars: Paula Rego
 
56.
This Is Modern Art (1999 TV Series)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.9/10 X  
(50 mins.)
 
57.
The Hidden Art of Islam (???? Documentary)
From PBS - Explore the tradition of figurative art at the heart of Islam with host Rageh Omaar. Muslim... (57 mins.)
Director: Faris Kermani
 
58.
Rivers and Tides: Andy Goldsworthy Working with Time (2001 Documentary)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.1/10 X  
Portrait of Andy Goldsworthy, an artist whose specialty is ephemeral sculptures made from elements of nature. (90 mins.)
 
59.
The Impressionists (2006 Mini-Series)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.2/10 X  
"Three hour mini-series tells the intimate history of a most illustrious brotherhood of Impressionist artists - Monet...
Director: Tim Dunn
 
60.
The Turin Horse (2011)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.8/10 X  
A rural farmer is forced to confront the mortality of his faithful horse. (146 mins.)
 
61.
Pray the Devil Back to Hell (2008 Documentary)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.6/10 X  
A group of women rise up to peace to Liberia and help bring to power the country's first female head of state. (72 mins.)
Director: Gini Reticker
 
62.
The Class (2008)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 X  
Teacher and novelist François Bégaudeau plays a version of himself as he negotiates a year with his racially mixed students from a tough Parisian neighborhood. (128 mins.)
Director: Laurent Cantet
 
63.
Satantango (1994)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.6/10 X  
Plotting on a payment they are about to receive, residents of a collapsing collective farm see their plans turn into desolation when they discover that Irimiás, a former co-worker who they thought was dead, is coming back to the village. (450 mins.)
Director: Béla Tarr
 
64.
Nostalgia (1983)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.2/10 X  
The Russian poet Andrei Gorchakov, accompanied by guide and translator Eugenia, is traveling through... (125 mins.)
 
65.
Manderlay (2005)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.4/10 X  
A story of slavery, set in the southern U.S. in the 1930s. (139 mins.)
Director: Lars Von Trier
 
66.
Dancer in the Dark (2000)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.0/10 X  
An east European girl goes to America with her young son, expecting it to be like a Hollywood film. (140 mins.)
Director: Lars Von Trier
 
67.
Circumstance (2011)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.9/10 X  
A wealthy Iranian family struggles to contain a teenager's growing sexual rebellion and her brother's dangerous obsession. (107 mins.)
 
68.
Kept and Dreamless (2005)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.1/10 X  
Florence, a young irresponsible mother & and her precocious daughter, Eugenia, have an unusual relationship... (97 mins.)
 
69.
The Magnifying Lens (1997)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.3/10 X  
Vidyadharan (Mammootty) is in jail and while working finds a link/hole to the outside world. But his vision is distorted through the eye magnifying lens he uses to view because of his fateful past. (115 mins.)
Director: A.K. Lohithadas
 
70.
Away We Go (2009)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.1/10 X  
A couple who is expecting their first child travel around the U.S. in order to find a perfect place to start their family. Along the way, they have misadventures and find fresh connections with an assortment of relatives and old friends who just might help them discover "home" on their own terms for the first time. (98 mins.)
Director: Sam Mendes
 
71.
The Official Story (1985)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.8/10 X  
After the end of the Dirty War, a high school teacher sets out to find out who the mother of her adopted daughter is. (112 mins.)
Director: Luis Puenzo
 
72.
Maria Full of Grace (2004)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 X  
A pregnant Colombian teenager becomes a drug mule to make some desperately needed money for her family. (101 mins.)
Director: Joshua Marston
 
73.
Beautiful Boxer (2004)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.2/10 X  
Bio-pic of transgender Muay Thai boxer Parinya Charoenphol who pursued the sport to pay for her sex change operation. (118 mins.)
 
74.
Waltz with Bashir (2008 Documentary)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.0/10 X  
An Israeli film director interviews fellow veterans of the 1982 invasion of Lebanon to reconstruct his own memories of his term of service in that conflict. (90 mins.)
Director: Ari Folman
 
75.
Run Lola Run (1998)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.8/10 X  
After a botched money delivery, Lola has 20 minutes to come up with 100,000 Deutschmarks. (81 mins.)
Director: Tom Tykwer
 
76.
Lemon Tree (2008)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.4/10 X  
The story of a Palestinian widow who must defend her lemontree field when a new Israeli Defense Minister moves next to her and threatens to have her lemon grove torn down. (106 mins.)
Director: Eran Riklis
 
77.
Vanaprastham (1999)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.1/10 X  
A depressed Kathakali artist falls in love with a member of an aristocratic family. (119 mins.)
Director: Shaji N. Karun
 
78.
The Sea Within (2007)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.2/10 X  
A married woman falls in love with an Economics Professor and becomes pregnant and insane by the physical relationship outside her married life.
Director: Shyamaprasad
 
79.
Born to Be Wild (2011 Documentary)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.6/10 X  
This heartwarming film documents orphaned orangutans and elephants and the extraordinary people who rescue and raise them-saving endangered species one life at a time. (40 mins.)
Director: David Lickley
 
80.
Whale Rider (2002)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.6/10 X  
A contemporary story of love, rejection and triumph as a young Maori girl fights to fulfill a destiny her grandfather refuses to recognize. (101 mins.)
Director: Niki Caro
 
81.
The Kid (1921)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.3/10 X  
The Tramp cares for an abandoned child, but events put that relationship in jeopardy. (68 mins.)
Director: Charlie Chaplin
 
82.
Modern Times (1936)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 X  
The Tramp struggles to live in modern industrial society with the help of a young homeless woman. (87 mins.)
Director: Charlie Chaplin
 
83.
The Great Dictator (1940)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 X  
Dictator Adenoid Hynkel tries to expand his empire while a poor Jewish barber tries to avoid persecution from Hynkel's regime. (125 mins.)
Director: Charles Chaplin
 
84.
The Gold Rush (1925)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.2/10 X  
A prospector goes to the Klondike in search of gold and finds it and more. (95 mins.)
Director: Charles Chaplin
 
85.
The Circus (1928)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.1/10 X  
The Tramp finds work and the girl of his dreams at a circus. (71 mins.)
Director: Charlie Chaplin
 
86.
City Lights (1931)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.6/10 X  
With the aid of a wealthy erratic tippler, a dewy-eyed tramp who has fallen in love with a sightless flower girl accumulates money to be able to help her medically. (87 mins.)
Director: Charles Chaplin
 
87.
The Element of Crime (1984)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.9/10 X  
A cop in a dystopian Europe investigates a serial killings suspect using controversial methods written by his now disgraced former mentor. (104 mins.)
Director: Lars Von Trier
 
88.
Oasis (2002)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.0/10 X  
An irresponsible and childish ex-con befriends a girl with cerebral palsy and develops a progressively stronger bond with her. (133 mins.)
Director: Chang-dong Lee
 
89.
Let the Right One In (2008)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.0/10 X  
Oskar, an overlooked and bullied boy, finds love and revenge through Eli, a beautiful but peculiar girl. (115 mins.)
Director: Tomas Alfredson
 
90.
Psycho (1960)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 X  
A Phoenix secretary embezzles $40,000 from her employer's client, goes on the run, and checks into a remote motel run by a young man under the domination of his mother. (109 mins.)
 
91.
Ordet (1955)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.2/10 X  
Follows the lives of the Borgen family, as they deal with inner conflict, as well as religious conflict with one and other, and the rest of the town. The various events that unfold throughout the film tests all of their faith and beliefs. (126 mins.)
 
92.
Pierrot le Fou (1965)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.7/10 X  
Pierrot escapes his boring society and travels from Paris to the Mediterranean Sea with Marianne, a girl chased by hit-men from Algeria. They lead an unorthodox life, always on the run. (110 mins.)
Director: Jean-Luc Godard
 
93.
At Land (1946 Short Film)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.6/10 X  
Silently, a woman wakes on a beach as the tides go in reverse. Her dreamscape unfolds as she tries to locate a chess piece traveling from the beach to a party to a country road and then back. (15 mins.)
Director: Maya Deren
 
94.
Divine Horsemen: The Living Gods of Haiti (1985 Documentary)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.0/10 X  
A documentary film about Haitian vodou. (52 mins.)
 
95.
Witch's Cradle (1944 Short Film)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.3/10 X  
The surrealist film shows repetitive imagery involving a string fashioned in a bizarre, almost spiderweb-like pattern over the hands of several individuals, most notably an unnamed young woman and an elderly gentleman. (12 mins.)
Director: Maya Deren
 
96.
The Very Eye of Night (1958 Short Film)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.2/10 X  
Dancers, shown in photographic negative, perform a series of ballet moves, solos, pas de deux, larger groupings... (15 mins.)
Director: Maya Deren
 
97.
Ritual in Transfigured Time (1946 Short Film)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.0/10 X  
An experiment with editing techniques that distort space and time in order to further contextualize an image. (15 mins.)
Director: Maya Deren
 
98.
A Study in Choreography for Camera (1946 Short Film)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.4/10 X  
A man dances in several locations, edited to have a fluent effect. (4 mins.)
Director: Maya Deren
 
99.
Meditation on Violence (1949 Short Film)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.1/10 X  
The setting with the low walls and river views is located in a private area of The Cloisters museum. (12 mins.)
Director: Maya Deren
 
100.
Meshes of the Afternoon (1946 Short Film)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.0/10 X  
A woman returning home falls asleep and has vivid dreams that may or may not be happening in reality. Through repetitive images and complete mismatching of the objective view of time and space, her dark inner desires play out on-screen. (14 mins.)