Latest Titles With Ricardo Freitas

3. Janela Indiscreta (2010– )
Episode: Episode #1.203 (2014)
30 min | News
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
7. Janela Indiscreta (2010– )
Episode: Episode #1.207 (2014)
30 min | News
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
11. Janela Indiscreta (2010– )
Episode: Episode #1.211 (2014)
30 min | News
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
16. Só Visto! (2013– )
Episode: Episode #1.27 (2014)
40 min | Talk-Show
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
17. Só Visto! (2013– )
Episode: Episode #1.28 (2014)
40 min | Talk-Show
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
18. Só Visto! (2013– )
Episode: Episode #1.29 (2014)
40 min | Talk-Show
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
19. Só Visto! (2013– )
Episode: Episode #1.30 (2014)
40 min | Talk-Show
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
20. Só Visto! (2013– )
Episode: Episode #1.31 (2014)
40 min | Talk-Show
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
21. Só Visto! (2013– )
Episode: Episode #1.32 (2014)
40 min | Talk-Show
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
22. Só Visto! (2013– )
Episode: Episode #1.33 (2014)
40 min | Talk-Show
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
23. Só Visto! (2013– )
Episode: Episode #1.34 (2014)
40 min | Talk-Show
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
24. Só Visto! (2013– )
Episode: Episode #1.35 (2014)
40 min | Talk-Show
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
25. Só Visto! (2013– )
Episode: Episode #1.36 (2014)
40 min | Talk-Show
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
26. Só Visto! (2013– )
Episode: Episode #1.37 (2014)
40 min | Talk-Show
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
27. Só Visto! (2013– )
Episode: Episode #1.38 (2014)
40 min | Talk-Show
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
28. Só Visto! (2013– )
Episode: Episode #1.39 (2014)
40 min | Talk-Show
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
29. Só Visto! (2013– )
Episode: Episode #1.40 (2014)
40 min | Talk-Show
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
30. Só Visto! (2013– )
Episode: Episode #1.41 (2014)
40 min | Talk-Show
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
31. Só Visto! (2013– )
40 min | Talk-Show
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
32. Só Visto! (2013– )
Episode: Episode #1.1 (2013)
40 min | Talk-Show
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
33. Só Visto! (2013– )
Episode: Episode #1.10 (2013)
40 min | Talk-Show
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
34. Só Visto! (2013– )
Episode: Episode #1.11 (2013)
40 min | Talk-Show
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
35. Só Visto! (2013– )
Episode: Episode #1.12 (2013)
40 min | Talk-Show
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
36. Só Visto! (2013– )
Episode: Episode #1.13 (2013)
40 min | Talk-Show
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
37. Só Visto! (2013– )
Episode: Episode #1.14 (2013)
40 min | Talk-Show
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
39. Só Visto! (2013– )
Episode: Episode #1.15 (2013)
40 min | Talk-Show
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
41. Janela Indiscreta (2010– )
Episode: Episode #1.151 (2013)
30 min | News
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
45. Janela Indiscreta (2010– )
Episode: Episode #1.155 (2013)
30 min | News
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
48. Janela Indiscreta (2010– )
Episode: Episode #1.158 (2013)
30 min | News
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
50. Só Visto! (2013– )
Episode: Episode #1.16 (2013)
40 min | Talk-Show
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X